Skip to main content

Posts

#363E: Evidence confirming "how" telekinetic propulsion of UFOnauts allows them to secretly penetrate into human bodies, forming "demonic possessions" described in the Bible, while the telepathic coupling with minds of such possessed victims allows them to force people to evil views, thoughts, philosophy, goals and behaviours adhered by UFOnauts (następny #363 jest po polsku)

Summary: I hope that the reader had an opportunity to see my formal engineering and scientific proof, published continuously since 1981 and technically NOT challenged by anyone for these over 40 years, which was carried out with the reliable method of "matching attributes" and confirming that 'UFOs do exist and are starships of my invention called "Magnocrafts" (see web page "magnocraft_pl.htm") already built on planets other than Earth'. That formal proof of mine is explained and irrefutably documented, amongst others, on the web page named "ufo_proof.htm" and in subsections P1 to P2.15 from volume 14 of my monograph [1/5] disseminated for free via web page "text_1_5.htm". The knowledge of that formal proof is helpful here, because it allows for the better understanding of the irrefutability and the knowledge-creative value of another engineering and scientific proof presented here - which I carried out with the same reliable
Recent posts

#363: Dowody potwierdzające "jak" telekinetyczne napędy UFOnautów pozwalają im skrycie wnikać w ludzkie ciała formując opisane w Biblii "demoniczne opętania" zaś telepatyczne sprzęgnięcie z umysłem tak opętanych ofiar pozwla im wmuszać ludziom szatańskie poglądy, myśli, filozofię, cele i postępowania UFOnautów

Streszczenie: Liczę, że czytelnik miał okazję zapoznać się z tamym moim publikowanym nieustająco od 1981 roku i technicznie NIE podważonym przez nikogo przez te ponad 40 lat, formalnym dowodem inżynierskim i naukowym przeprowadzonym niezawodną metodą "porównywania atrybutów" a potwierdzającym iż "UFO istnieją i są to już zbudowane na planetach innych niż Ziemia gwiazdoloty mojego wynalazku nazwane "Magnokrafty" (patrz strona "magnocraft_pl.htm"). Tamten mój dowód formalny jest wyjaśniony i niepodważalnie udokumentowany, między innymi, na stronie o nazwie "ufo_proof_pl.htm" oraz w podrozdziałach P1 do P2.15 z tomu 14 mojej monografii [1/5] upowszechnianej gratisowo stroną "tekst_1_5". Znajomość tamtego dowodu formalnego jest tutaj pomocna, ponieważ pozwala lepiej zrozumieć niepodważalność oraz wiedzo-twórczą wartość kolejnego dowodu inżynierskiego i naukowego przeprowadzonego tą samą niezawodną metodą "porównywania atrybutów&