Skip to main content

Posts

Showing posts from June, 2019

#310E: Illness of the soul called "Foreign Accent Syndrome": empirical proofs that it provides us with, truths that it confirms and a new era in human medicine that its permanent healing may initiate

Motto: "Because the Bible, totalizm, as well as the evidence presented in item #F11 from my web page 'soul_proof.htm', unanimously and consistently prove that man is a living soul, keeping one's soul at health and protecting it from acquiring "illnesses of soul" by practicing the beliefs, commandments and behaviours required from us by God, will cause that our whole body will also be automatically maintained in the same health as our soul." Although religions have taught us for millennia that people are NOT just bodies, but also souls, today's "official atheistic science", as well as one of its disciplines - i.e. the "official atheistic medicine" stubbornly deny the existence of souls. After all, they are based on the old and shockingly erroneous assumption of the official atheistic science that the gravitational field is a monopolar field, similar to electric fields and to pressure fields, i.e. in which monopolar field all i

#310: Choroba duszy nazywana "syndrom zagranicznego akcentu" (Foreign Accent Syndrome): empiryczne dowody jakie sobą ujawnia, prawdy jakie potwierdza, oraz nowa era ludzkiej medycyny jaką metody jej trwałego wyleczenia mogą zainicjować

Motto: "Ponieważ Biblia, totalizm i materiał dowodowy zaprezentowany na totaliztycznej stronie 'soul_proof_pl.htm' zgodnie dowodzą, że człowiek to żyjąca dusza, utrzymywanie swej duszy przy zdrowiu i chronienie jej przed nabywaniem "chorób duszy" poprzez praktykowanie wymaganych od nas przez Boga wierzeń, postępowań i przykazań, spowoduje iż całe nasze ciało też będzie automatycznie utrzymywane w takim jak owa dusza zdrowiu." Chociaż religie nauczają nas od tysiącleci, że ludzie to NIE tylko ciało, ale także dusza, dzisiejsza "oficjalna nauka ateistyczna", a także jedna z jej dyscyplin - tj. "oficjalna medycyna ateistyczna" uparcie zaprzeczają istnieniu duszy. Wszakże bazują one na starym i szokująco błędnym naukowym założeniu, że pole grawitacyjne jest polem monopolarnym, podobnym do pól elektrycznych oraz do pól ciśnień, tj. w jakim to polu monopolarnym wszystkie jego manifestacje są zaistniałe w tej samej przestrzeni wykazującej t