Skip to main content

Posts

Showing posts from August, 2019

#313: Jak i dlaczego silniki i pędniki "perpetuum mobile" budowane w "czwartej erze technicznej ludzkości" będą samonapełniały się energią wymaganą do ich pracy poprzez wykorzystanie "wiecznej ruchliwości" inteligentnej "przeciw-materii" z "przeciw-świata"

Motto: "Deklarowanie swego 'sceptycyzmu' na przekór braku argumentów racjonalnie wykazujących błąd w krytykowanej sprawie, faktycznie jest oznaką filozoficznego upośledzenia manifestującą się brakiem zdolności do zaakceptowania prawdy." Czwarta z kolei "era techniczna ludzkości" będzie się charakteryzowała budowaniem i użyciem urządzeń napędowych, tj. zarówno silników jak i pędników, które będą działały na zasadach "perpetuum mobile", a stąd które będą same napełniały się energią zużywaną wykonywaniem ich pracy - jaką to energię będą one nieprzerwanie pozyskiwały ze zjawisk "wieczystego ruchu" inteligentnej substancji z "przeciw-świata" zwanej "przeciw-materią". W rezultacie, dzięki wypracowaniu napędów owej "czwartej ery technicznej", ludzkość uzyska dostęp do nieograniczonych ilości darmowej energii, a stąd i do nieograniczonych możliwości zarówno wykonawczych jak i zniszczeniowych. Te nieograniczone

#312E: My subjective evidence which empirically confirms old claims of folk wisdom that in elderly people time is elapsing increasingly faster

Motto: " Whenever there is a collision between the views of 'official atheistic science' and the empirical experience contained in the so-called 'folk wisdom', then always in the final count it turns out that the truth about the reality that surrounds us is hidden in that 'folk wisdom', while the views of 'official atheistic science' represent just a collection of lies, misleading, deceptions and 'armchair theories'. " The folk wisdom has stated for many centuries that in people of senior ages, time passes increasingly faster than in young people. At the same time I myself have reached a few years ago this unique age in which for some important reasons (I believe that, among others, to enrich the range of life experiences), God has begun to significantly increase the speed of my time elapse. As a professionally well-trained engineer, who once mastered to perfection the subjective ability (i.e. "the ability to judge by eyes or

#312: Mój subiektywny materiał dowodowy jaki empirycznie mi potwierdza dawne twierdzenia ludowe, że u ludzi starszych wiekiem czas upływa coraz szybciej

Motto: "Kiedykowliek ma miejsce kolizja pomiędzy poglądami 'oficjalnej nauki ateistycznej' oraz empirycznym doświadczeniem zawartym w tzw. 'mądrości ludowej', wówczas zawsze w końcowym rozrachunku się okazuje, że prawda o otaczającej nas rzeczywistości ukrywa się w owej 'mądrości ludowej', zaś poglądy 'oficjalnej nauki ateistycznej' to jedynie zbiorek kłamstw, fałszerstw, zwodzeń i 'fotelikowych teoryjek'." Mądrość ludowa od wieków stwierdza, że u ludzi starszych wiekiem czas upływa rosnąco szybciej niż u młodych ludzi. Jednocześnie ja sam kilka lat temu osiągnąłem ów unikalny wiek, w którym dla jakichś istotnych powodów (posądzam iż m.in. w celu wzbogacania rozpiętości doświadczeń życiowych), Bóg zaczął znacząco zwiększać szybkość upływu mojego czasu. Jako zaś dobrze przygotowany zawodowo inżynier, który kiedyś opanował do perfekcji zdolność subiektywnego (tj. dokonywanego "na oko") oszacowywania wymiarów, szybkości, wag