Skip to main content

#362: UFO czteropędnikowe budowane dla porywania naszych samolotów i okrętów i jak np. reforma wymiaru sprawiedliwości na zasadę "pozbawiania przywilejów" może dopomóc w całkowitym usunięciu złych UFOnautów z Ziemi

Streszczenie: Chociaż podobnie jak każdy z ludzi, także i autor niniejszego wpisu #362 do blogów totalizmu jest tylko niedoskonałą i omylną osobą, która jak my wszyscy w swym życiu też popełnia błędy, ciągle wymową ogromnego materiału dowodowego jakie jego badania ujawniły, ma obowiązek aby ostrzegać: ludzkość i Ziemia przez tysiąclecia są skrycie okupowani i eksploatowani przez aż szereg ras naszych kosmicznych krewniaków technicznie bardziej od nas zaawansowanych jednak moralnie zupełnie już upadłych. Dlatego poniższe punkty #I1 do #I5 tego wpisu #362 prezentują opisy wyglądu, cech, możliwości, oraz potwierdzającego materiału dowodowego, które ujawniają nam największą konspirację w dziejach ludzkości jaka zmyślnie ukrywa przed ludźmi operowanie na Ziemi nawet tak głośnych i tak spektakularnych gwiazdolotów tych naszych krewniaków z planet Oriona, jakie są już trzecią z kolei z najważniejszych konstrukcji technicznie wysoko zaawansowanych gwiazdolotów od ponad 50 lat postulowanych moimi badaniami do zbudowania na Ziemi. Gwiazdoloty te można nazywać "UFO czteropędnikowe" (patrz strona "explain_pl.htm"). Owe czteropędnikowe gwiazdoloty UFO są dobrze już rozpracowane inżynierskimi procedurami "jak", ponieważ ich zasada działania, konstrukcja, wygląd, oraz wszelkie cechy, są identyczne do "Czteropędnikowych Magnokraftów" (patrz strona "magnocraft_pl.htm") jakie autor osobiście wynalazł i opisał w licznych swych publikacjach - przykładowo najszerzej w rozdziałach D i Q z tomów 2 i 15 jego monografii [1/5] (patrz strona "tekst_1_5.htm"). Te czteropędnikowe gwiazdoloty UFO pełnią podobną rolę jaką dla ludzi spełniają dzisiejsze "ciężarówki i autobusy", tj. służą do natychmiastowego transportowania na międzygalaktyczne odłegłości dużych ekip lub wypraw ludzko-podobnych istot oraz rozmiarowo co większych ludzkich obiektów, np. całych porywanych samolotów pasażerskich lub nawet okrętów morskich. Niestety, okazuje się iż wszystkich owych trzech zaawansowanych gwiazdolotów opisywanych publikacjami autora, te ludzko-podobne istoty jakie przylatują nimi na Ziemię oraz skrycie na Ziemi nimi operują, używają aby w ukrywany przed ludźmi sposób okupować, eksploatować, zarządzać, zniewalać, umartwiać, wyniszczać i przeprogramowywać niemal wszystkich ludzi na praktykowaną przez siebie pasożytniczą filozofię (patrz strona "parasitism_pl.htm") duchowych mocy zła. Dlatego NIE trudno zgadnąć iż z upływem czasu i wzrostem świadomości ludzi, narośnie sytuacja kiedy w końcu większość ludzi zrozumie iż aby żyć szczęśliwie, wiecznie i w atmosferze powszechnej miłości trzeba podjąć zalecane Biblią działania duchowe (tj. ścisłe przestrzeganie wszystkich 10 przykazań Boga), aby m.in. uwolnić się od owej skrytej okupacji, dominacji i programowania przez owe istoty. Dlatego w poniższych punktach #I1 do #I5 przykład owych "czteropędnikowych UFO" używam dla uzupełnienia poprzednich informacji już opublikowanych wpisami #361, #360, #359 i #354 do blogów totalizmu oraz publikacjami z których wpisy owe były adaptowane, aby z ich pomocą jednoznacznie wyjaśniać i klaryfikować jak wersety Biblii opisują wymagania jakie my ludzie musimy wypełniać aby Bóg swą mocą władcy wszechświata uwolnił nas of owych istot. Ponadto w #I1 wyjaśniam także iż Biblia potwierdza i ostrzega, że tych z ludzi którzy zaakceptują swe przeprogramowanie na pasożytniczą filozofię owych moralnie upadłych istot, poczym zaczną postępować tak jak owe istoty, czeka dokładnie ten sam los co owe istoty, tj. w końcowym efekcie ich dusze zostaną nieodwracalnie wydeletowane - które to wydeletowania w wersetach zainspirowanej przez Boga Biblii jest opisane pod nazwą "druga śmierć".


#I1. Czas aby zaakceptować, że tak jak Biblia to opisuje w wersecie 12:31 z "Ew. Jana", naszą Ziemią zarządza duchowa "moc zła" o anty-ludzkim nastawieniu, jaka aby z sukcesem nas spychać w dół, wyniszczać, eksploatować, okupować i przeprogramowywać na praktykowanie "filozofii pasożytnictwa", wysługuje się m.in. przeprogramowanymi na pasożytniczą filozofię ludzkimi pomocnikami owych technicznie wysoko zaawansowanych ale moralnie upadłych materialnych krewniaków ludzi z planet Oriona, którzy na Ziemię przylatują w nieskończenie szybkich UFO czteropędnikowych transportujących pomiędzy Ziemią i gwiazdami zarówno UFOnautów, jak i porywane przez nich nasze samoloty i okręty, a ponadto pozwalających UFOnautom wnikać przez mury do naszych mieszkań, zatrzymywać lub cofać nasz czas, pozostawać niewidzialnymi dla ludzkiego wzroku, oraz telepatycznie i hipnotycznie programować nasze myśli i działania na zgodne z ich szatańskimi interesami:

Motto: "O duszę i przyszłość każdego człowieka nieustannie toczy się zaciekła bitwa pomiędzy duchowymi mocami dobra i zła - na szczęście aby nas przeprogramować na dowolną z tych mocy, np. na zło, trzeba nas poddać materialnym i fizykalnym perswazjom i naciskom wykrywalnym przez nasze zmysły i rozumy, stąd tylko od naszych świadomych decyzji oraz od danej nam przez Boga wolnej woli zależy wybranie za którą z tych dwóch mocy się opowiemy swymi faktycznymi motywacjami i działaniami."

Całym wszechświatem w jakim wszyscy żyjemy rządzi mądra i postęp-rodząca zasada stwierdzająca iż absolutnie wszystko ma swoją przeciwstawność. Przykładowo dzień ma przeciwstawność w formie nocy, dla mężczyzny przeciwstawnością jest kobieta, dla ciepła - zimno, zaś dla dobra - zło. Również elementarne cząstki głupiej materii z naszego "świata materii" też mają swe przeciwstawności. Nawet inteligentne drobiny przeciw-materii z "przeciw-świata", z których głupia materia naszego świata została przez Boga programowo uformowana, zaś na wzór i podobieństwo których Bóg stworzył ciała mężczyzny i kobiety (patrz Biblia, werset 1:27 z biblijnej "Księgi Rodzaju"), zgodnie z moją Teorią Wszystkiego z 1985 roku (patrz strona "1985_teoria_wszystkiego.htm") i moją Teorią Życia z 2020 roku (patrz strona "2020zycie.htm") także istnieją w aż dwóch przeciwstawnych wersjach, tj. męskich dodających oraz przeciwstawnych do nich żeńskich odejmujących tzw. "Drobin Boga" - istnienie starożytnych opisów których to Drobin Boga dopiero ja odkryłem, poczym opisałem szczegółowo we wpisach #325 i #326 do blogów totalizmu oraz w punktach #K1 i #K2 ze strony internetowej o nazwie "god_istnieje.htm". Jednym z następstw tej mądrej i postęp-rodzącej zasady jest iż nawet w wirtuanym i dla ludzi niewidzialnym "świecie duchowym", jaki zgodnie z moją Teorią Wszystkiego z 1985 roku mieści się w pamięciach owych "Drobin Boga" z przeciw-świata zawierających życie-dające naturalne programy, też istnieją aż dwa nawzajem przeciwstawne dążenia, jakie Biblia symbolicznie utożsamia z pojęciami Boga oraz Lucyfera, zaś jakie ludzie i moje publikacje utożsamiają z "dobrem" i "złem" lub z "mocami dobra" i "mocami zła".

Dla nas ludzi, a także dla wszelkich stworzeń żyjących, istnienie owych duchowych "mocy dobra" i "mocy zła" jest w oczywisty sposób odczuwalne. Wszakże to one używają swej wiedzy, umiejętności, możliwości, metod działania, władzy nad naturą i nacisków ich techniki, aby w przypadku mocy dobra dobrowolnie przekonywać - zaś w przypadku mocy zła aby siłą lub wybiegami przymuszać, każdego z nas ludzi do praktykowania ichniej filozofii życiowej. Różnice bowiem pomiędzy filozofiami obu tych mocy także sprowadzają się do wzajemnej ich przeciwstawności - tak jak w skrócie wyjaśniłem to we wpisie #361 do blogów totalizmu i w #L2 do #L3a ze strony "evil_pl.htm", natomiast w pełnym zakresie wyjaśniłem w opisach filozofii totalizmu z 1985 roku (patrz strona "totalizm_pl.htm") i filozofii pasożytnictwa z 1985 roku (patrz strona "parasitism_pl.htm"). Z kolei filozofia mocy jaką ktoś wybierze i zaakceptuje do wdrażania w swym życiu potem zadecyduje o dalszych przeciwstawnościach jakich będzie doświadczał, przykładowo czy w trakcie życia poczuje się szczęśliwym, wolnym i spełnionym czy też nieszczęśliwym, zniewolonym i duchowo stłamszanym, zaś docelowo czy zasłuży na życie wieczyste czy też na końcowe wydeletowanie żyjących programów swej duszy - w Biblii opisywane pod nazwą "druga śmierć".

Na szczęście dla nas, wysiłki obu tych niewidzialnych dla nas i przeciwstawnych mocy duchowych odnoszą efekty tylko jeśli działają one w sposób materialny i fizykalnie dla nas odczuwalny. To zaś praktycznie oznacza iż ich perswazje lub naciski są dla nas poznawalne zarówno naszymi zmysłami jak i naszymi umysłami. Przykładowo, duchowa moc dobra jaką w Biblii reprezentuje nasz Bóg we wszystkich Trzech Osobach, oraz Jego Aniołowie, aby wyperswadować nam zaakceptowanie Jego Filozofii - która jest wyrażona wersetami Biblii w formie najczystrzej i pozbawionej wypaczeń nawprowadzanych przez niedoskonałych kapłanów religii lub przez rządzących, będzie oddziaływał na nas materialnymi zjawiskami środowiska i natury sterowanych Jego mocami, a także zaopatrzonymi w ciała Aniołami Boga oraz czynami i osobistymi przykładami osób które już zaakceptowały Filozofię Boga i czynią dobro jakiego efekty każdy z ludzi jest w stanie odnotować. Z kolei duchowa moc zła w Biblii symbolizowana przez Lucyfera i jego upadłe anioły, z powodu bycia stworzeniami a NIE stwórcą, zmuszona jest materialnie na nas oddziaływać czynami ludzi przeprogramowanych na ich pasożytniczą filozofię, a także oddziaływać na nas złymi produktami techniki, wiedzy i działań swych ludzko-podobnych pomocników, przykładowo krewniaków ludzi żyjących na innych planetach - grupa rządząca których to krewniaków przylatuje na Ziemię z planet Oriona nieskończenie szybkimi telekinetycznymi gwiazdolotami UFO (po wyjaśnienie braku upływu czasu w przeciw-świecie jako powodu nieskończonej szybkości telekinezy patrz wpisy #345 i #360 do blogów totalizmu, albo [A5] z punktu #I3 strony "1985_teoria_wszystkiego.htm" oraz punkt #D1 strony "military_magnocraft_pl.htm"). Tych ludzko-podobnych pomocników mocy zła opisałem szczegółowo w licznych swych publikacjach, przykładowo najkrócej w {11} ze wpisu #354 i z punktu #H2 strony "biblia.htm", zaś materialne ślady jakie oni formują na Ziemi - np. we wpisach #347, #348 i #355 do blogów totalizmu oraz w #K1 do #K6 ze swej strony "petone_pl.htm".

Na szczęście powyższa konieczność aby filozofia obu tych mocy, tj. zarówno mocy dobra jak i mocy zła, była nam serwowana poprzez materialne oddziaływania wykrywalne naszymi zmysłami i naszymi umysłami, powoduje iż my zawsze mamy daną nam przez Boga "wolną wolę" zaakceptowania lub odrzucenia argumentów, perswazji lub nacisków tych mocy (patrz strona "will_pl.htm"), poczym podjęcia decyzji którą z nich wybieramy dla osobistego praktykowania w swym życiu. Niestety, w przeciwieństwie do powojennych czasów mojej młodości, kiedy to większość ludzi wybierała swą wolną wolą podążanie za mocą dobra, w dzisiejszych czasach coraz więcej ludzi w zgodności ze swą "nowoczesną" wolną wolą decyduje aby wybrać opowiedzenie się po stronie mocy zła. Z uwagi więc na istotność następstw jakie pociąga za sobą czyjeś opowiedzenie się po stronie mocy zła, w następnym punkcie #I2 skupię się na uświadomieniu jednego z najważniejszych elementów ich techniki, mianowicie śmigłych czteropędnikowych gwiazdolotów UFO jakimi materialni pomocnicy owych duchowych mocy zła, tj. nasi moralnie upadli krewniacy z planet Oriona, przybywają na Ziemię z dalekiego kosmosu, aby wmuszać w nas wymyśloną i wdrażaną w życie przez samego Lucyfera filozofię szatańskiego pasożytnictwa jaką oni praktykują (patrz strona "parasitism_pl.htm"), a jaka nakłania ich aby nas skrycie okupowali, eksploatowali, rabowali, zarządzali, wyniszczali, oraz telepatycznie i hipnotycznie przeprogramowywali.


#I2. Czteropędnikowe gwiazdoloty UFO nieskończenie szybko transportujące UFOnautów na Ziemię, pozwalające im wnikać przez mury do naszych mieszkań, zatrzymywać lub cofać nasz czas, pozostawać niewidzialnymi dla ludzkiego wzroku, oraz programować nasze myśli i działania:

Motto: "Wszystko co materialne daje się skonstruować na wiele sposobów, które będą wzajemnie się różniły zaletami i wadami posiadanie jakich ich konstrukcje wykazują, stąd wszystko co już istnieje daje się zarówno udoskonalić, jak i popsuć." (Czytelnik najlepiej to doceni analizując zalety i wady dwóch moich wynalazków, tj. opisanego tutaj czteropędnikowego Magnokraftu, oraz dyskoidalnego Magnokraftu jaki opisałem dokładniej np. na stronie "magnocraft_pl.htm". Potem zaś może zwrócić uwagę na mój formalny dowód naukowy opisany na stronie "ufo_proof_pl.htm" a stwierdzający iż "UFO są to już zrealizowane przez kogoś Magnokrafty" jakie wykazują tę samą zasadę działania, konstrukcję, zalety i wady co moje Magnokrafty.)

Śmigłe gwiazdoloty UFO naszych moralnie upadłych krewniaków z planet Oriona, operują na identycznych zasadach działania jak ziemski gwiazdolot mojego wynalazku zwany Magnokraft - poszczególne wersje jakiego opisuję na całym szeregu swych stron internetowych, monografii naukowych i wpisów do blogów totalizmu, np. krótko w #D1 do #D1c strony "military_magnocraft_pl.htm" i we wpisie #360 do blogów totalizmu, zaś w pełnym inżynierskim dopracowaniu szczegółów "jak", m.in. w tomach 2, 3, 10 i 11 z gratisowej monografii [1/5]. Moje gwiazdoloty "Magnokraft" będą (a dla UFO już są) też budowane w formie aż całego szeregu magnetycznych urządzeń napędowych od nich pochodnych, np. tzw. "napędu osobistego" najkrócej streszczonego np. w #L2 do #L3a ze strony "evil_pl.htm" i we wpisie #361 do blogów totalizmu, czy też np. "gwiazdolotu czteropędnikowego" krótko opisanego np. w część #G (tj. od #G1 do Fot. #G2ab) z mojej strony o nazwie "explain_pl.htm". Ponieważ wszystkie one są szczegółowo poopisywane w innych moich publikacjach, a nawet inżyniersko zilustrowane na naszym półgodzinnym gratisowym filmie o tytule "Napędy Przyszłości" (patrz wideo https://www.youtube.com/watch?v=lBVQfl2bbtI ) oraz zmyślnie obrzydzane zainspirowaną przez moce zła parodią tego filmu upowszechnianą np. pod tytułem "Ruch Oporu – Bity Nadśliskie full album" (patrz wideo http://www.youtube.com/watch?v=mr6KO6BLNto ), w niniejszym punkcie #I2 uświadomię czytelnikowi jedynie najważniejsze idee z jakimi powinien się zapoznać, poprzez przypomnienie tylko wyglądu, użycia, cech, oraz już udokumentowanego empirycznego materiału dowodowego o "czteropędnikowych gwiazdolotach UFO" jakich skryte używanie na Ziemi co najmniej już od wielu wieków przez "moce zła" pozwolił mi zidentyfikować, opisać i ujawnić mój wynalazek ziemskich odpowiedników tych czteropędnikowych gwiazdolotów.

"Czteropędnikowy gwiazdolot" to po prostu zaopatrzone w cztery odpowiednio rozmieszczone pędniki: kabina załogi i/lub pomieszczenie dla ładunku o jakimkolwiek kształcie - np. chatki ze spiczastym dachem dla przewozu i wygodnego zamieszkania ludzi, lub np. pomieszczenia o kształcie "torpedy" dla przewozu długich porywanych ludzkich urządzeń takich jak samoloty uprowadzane przez UFO lub nawet całe ziemskie okręty tajemniczo ginące np. w tzw. "trójkącie bermudzkim" zaś po latach dla wywołania u ludzi konfuzji nagle pojawiające się ponownie w jakimś bezludnym zakątku świata. Przykład "czteropędnikowego magnokraftu" mojego wynalazku pokazałem poniżej na Rys. #I2a, zaś omówiłem krótko na Fot. #G2ab ze strony o nazwie "explain_pl.htm". Owe cztery pędniki magnetyczne unoszące w przestrzeń tę kabinę załogi lub pomieszczenie na ładunek mają konstrukcję tzw. "konfiguracji krzyżowej" wygląd i składowe najprostrzej bo pierwszej generacji jakiej ilustruję np. na Rys. C9 i Rys. D2 z tomu 2 mojej monografii [1/4] upowszechnianej gratisowo stroną "tekst_1_4.htm".

Z powodu użycia "konfiguracji krzyżowych" jako pędników w czteropędnikowych Magnokraftach i UFO, owe gwiazoloty NIE są w stanie wytworzyć ani wiru magnetycznego ani też wiru plazmowego. Tymczasem to ów "wir plazmowy" w dyskoidanych Magnokraftach i UFO eliminuje "grzmot soniczny" przy przekraczaniu przez nie szybkości dźwięku, a ponadto wraz z wirem magnetycznym odparowuje materię stałą i może eksplodować przedmioty metalowe. Chociaż więc pędniki z tymi "konfiguracjami krzyżowymi" ciągle wytwarzają bardzo silne pulsujące pole magnetyczne jakie przy nocnych lotach tych gwiazdolotów czteropędnikowych w atmosferze otacza całą ich powierzchnię silnie jarzącą się chmurą - tak jak ilustruje to Fot. #I2b poniżej, jednak brak wiru plazmowego powoduje iż ich "grzmot soniczny" NIE jest eliminowany. Ponadto gwiazdoloty o tej konstrukcji przykładowo NIE są też w stanie odparowywać poziemnych tuneli - przykład jakich od dnia 2023/7/8 pokazuje ok. 22-minutowe wideo #G3e (patrz wideo https://www.youtube.com/watch?v=z8sag8JI4zY ) opisane i zilustrowane na mojej stronie "magnocraft_pl.htm". Czteropędnikowe UFO nie byłyby też w stanie np. odparować drapaczy chmur WTC w Nowym Jorku równie efektywnie jak w sposób opisany na stronie "wtc_pl.htm" uczyniły to dyskoidalne UFO. Ten jednak brak wiru magnetycznego i plazmowego jest kompensowany dowolnością kształtu jakie korpusy tych gwiazdolotów mogą przyjmować. To w praktyce oznacza iż tego typu UFO są w stanie przewozić w sobie zarówno dowolne istoty cieszące się w nich wygodą domów i pałaców, jak i transportować ciężary oraz obiekty dowolnego kształtu - w tym transportować porywane przez UFO ludzkie samoloty oraz morskie okręty nawodne i podwodne a także np. ludzkie rakiety i satelity.

Czteropędnikowy gwiazdolot UFO jest używany przez naszych skrytych okupantów i eksploatorów z planet Oriona w roli podobnej do roli naszego "autobusu", samobieżnego domku kampingowego, albo "ciężarówki". UFOnauci transportują nim w wygodzie najróżniejsze ekipy naprawcze, służby specjalne (tzw. "Man in Black" - MIB), robotników, wszelkie ciężkie obiekty, konstrukcje, porwane ludzkie samoloty i okręty, itp. Jest on też przez ludzi relatywnie często odnotowywany wzrokowo i opisywany przez naocznych świadków, słuchowo słyszany właśnie jako ów "grzmot soniczny" czasami też towarzyszony przez silny rozbłysk powietrza zajarzonego ich potężnym polem magnetycznym jakie w ludzkich urządzeniach powoduje również typowe dla UFO niezwykłe zjawiska (np. zajarzenie się zgaszonych żarówek, uruchamianie wyłączonych lub stopowanie włączonych urządzeń elektrycznych, itp.), a także jest fotografowany, oraz filmowany. Niestety, jak zwykle w sprawach UFO, materiał dowodowy na jego temat natychmiast jest likwidowany, wyciszany, ukrywany, lub obrzydzany przed poznaniem przez ludzi przez specjalne ekipy ludzko-podobnych UFOnautów zwane "Man In Black" (tj. "MIB") - chyba iż został zgromadzony i upowszechniony np. anonimowo przez świadków których owe "MIB" nie są już w stanie odszukać zaś ich dowodów "zneutralizować". Poniżej zaprezentuję więc najbadziej reprezentacyjne przykłady takiego jeszcze NIE polikwidowanego materiału dowodowego.

W Polsce najlepszym przykładem wzrokowego zaobserwowania "czteropędnikowego UFO" stał się szeroko poznany słynny kiedyś incydent z dnia 10 maja 1978 roku, kiedy to załoga takiego właśnie czteropędnikowego UFO zabrała na swój pokład Ś.P. Jana Wolskiego z Emilcina - tak jak opisane w podrozdziale Q1 z tomu 15 mojej monografii [1/5] gratisowo upowszechnianej stroną "tekst_1_5.htm", zaś zilustrowane w niej na Rys. Q1. Zabranie to moim zdaniem miało służyć zamaskowaniu albo ukryciu faktu iż Pan Wolski przyłapał naprawczą ekipę UFOnautów na manipulowaniu przy lokalnym tzw. "diabelskim kamieniu" jaki ukrywał w sobie jakąś aparaturę UFOnautów - ja wierzę iż był nią "system nawigacyjny UFOnautów" podobny do obecnie używanego przez ludzi tzw. systemu "GPS", tyle iż działający na zasadzie komunikacji telepatycznej. Potem ów "diabelski kamień" został wykradziony przez MIB UFOnautów i wyeliminowany spod możliwości jego przebadania przez badaczy ludzkości - tak jak opisałem to od #D21 do #D21(b) ze strony "milicz.htm". Podczas odlotu z Ziemi tamte UFO czteropędnikowe wytworzyło nad Emilcinem silny "grzmot soniczny" jaki też był wówczas raportowany.

Nowa Zelandia bardzo często jest nawiedzana przez UFOnautów latających czteropędnikowymi UFO. Jednak zawsze ich obserwacja jest "oficjalnie" i "naukowo" tłumaczona jako coś "naturalnego", np. "upadek meteorytów". Z powodu bowiem braku owego "wiru plazmowego" jaki w dyskoidalnych Magnokraftach (i UFO) w trakcie przekraczania tzw. "bariery dźwięku" eliminuje stożek ciśnienia czołowego - powodując iż przekraczające barierę dźwięku loty tych dyskoidalnych gwiazdolotów ciągle pozostają bezgłośne nawet w atmosferze, czteropędnkowe UFO wytwarzają głośny "grzmot soniczny" podczas przekraczania bariery dźwięku. Owe grzmoty tych UFO w NZ słyszane są więc relatywnie często - wszakże NZ to ulubiony kraj UFO (np. patrz #K1 do #K6 strony "petone_pl.htm"). Jednak natychmiast potem grzmoty te są oficjanie tłumaczone jako grzmoty upadku meteorytów. Nawet też jeśli świadkowie widzą wówczas UFO wznoszące się w górę, ciągle ktoś będzie im wmawiał iż widzieli upadający meteoryt. Bardzo rzadko więc zdarzeją się przypadki, jak ten opisany od (iii) z punktu #B3 aż do #B3.2 z mojej strony o nazwie "evidence_pl.htm", kiedy to taki grzmot jest dodatkowo potwierdzony jako spowodowany przez UFO zarówno obserwacją wizualną czteropędnikowego UFO, jak i materiałem dowodowym w formie tzw. "węgla warstwowego" odpadłego od pędnika UFO - aczkolwiek nawet wówczas zawsze znajdzie się jakiś "ekspert" wmawiający oficjalnie iż był to "upadek meteorytu".

Oczywiście, czteropędnikowe UFO latają oraz wytwarzają swe potężne "grzmoty soniczne" i błyski powietrza zjonizowanego ich polem magnetycznym NIE tylko nad Polską i nad Nową Zelandią, ale praktycznie ponad każdym krajem na Ziemi. Jednym z najbardziej spektakularnych przykładów odlotu tego UFO z potężnym "grzmotem sonicznym" i błyskiem, był incydent z dnia 1978/4/2 nad wyspą na Atlantyku zwaną "Bell Island" przy kanadyjskim wybrzeżu Nowej Funlandii (New Foundland) - po informacje patrz ok. 23-minutowe wideo "The Mystery Bell Island Boom April 2, 1978" (z adresu https://www.youtube.com/watch?v=Peus-JcUQOg ), zaś jego inne opisy można wyszukiwać np. słowami kluczowymi: Bell Island Boom 1978 . Musiał to być ogromy wehikuł UFO, prawdopodobnie przy owej wyspie właśnie polujący aby porwać z Oceanu Atlantyckiego jakiś cały statek oceaniczny. Wytworzył on bowiem aż tak potężny błysk i "grzmot soniczny", że aby wyciszyć podejrzenia jakie tym wzbudził konieczne było użycie przez służby "MIB" UFOnautów aż wymówki rzekomego zaistnienia badanego tajnym projektem burzowego tzw. "lightning superbolt" (tj. burzowej "super błyskawicy" - patrz https://www.youtube.com/results?search_query=lightning+superbolt ). Tymczasem iż faktycznie był to wzlot ogromnego i bardzo ciężkiego czteropędnikowego UFO (być może unoszącego w kosmos jakiś ciężki i duży ludzki okręt porwany wówczas z Atlantyku u wybrzeży owej wyspy Bell Island) świadczą dobrze znane badaczom UFO zniszczenia elektryczne i jarzenie się żarówek spowodowane w domach, jakie UFO to wtedy powyrządzało i jakie wówczas zaobserwowane były na Bell Island, jednak jakich naturalne błyskawice burzowe NIE byłyby w stanie spowodować.

Kolorową fotografię UFO czteropędnikowego pokazałem i opisałem poniżej na Fot. #I2b . Odnotuj w jej opisie iż przetwała ona do dzisiaj tylko ponieważ jej autor pozostał anonimowy. Wszakże anonimowego fotografa służby specjalne "MIB" (Men In Black) nie były w stanie odnaleźć i "unieszkodliwić" wartość dowodową tej fotografii.

Z kolei parę wideów czteropędnikowego UFO pozwoliło udokumentować zdarzenia zaszłe w Kota Kuala Krai z Malezji. Zdarzenia te dziwnym trafem zdają się posiadać związek z innym słynnym w całym świecie incydentem, który sprawia wrażenie iż do dzisiaj jest przed ludźmi starannie ukrywany, tj. z prawdopodobnym uprowadzeniem w dniu 8 marca 2014 roku całego lotu 370 (MH370/MAS370) samolotu malezyjskich linii lotniczych wraz z jego 227 pasażerami (patrz https://www.google.com/search?q=Malaysia+airline+flight+370+disappearance ) - zapewne dokonane właśnie przez czteropędnikowe UFO omawiane i zilustrowane w #A6.2 i #A6.3 strony "portfolio_pl.htm" i we wpisie #284 do blogów totalizmu. Takie bowiem czteropędnikowe UFO o kształcie "torpedy" magnetycznie sprzężone z podłogą dyskoidalnego UFO typu K6, udokumentowane zostało w dniu 2 września 2016 roku m.in. na około pół-minutiowym wideo pokazywanym w YouTube np. pod tytułem Penampakan UFO Di Langit Di Kuala Krai (patrz https://www.youtube.com/results?search_query=Penampakan+UFO+Di+Langit+Di+Kuala+Krai ) - zaś nawet w lipcu 2023 roku nadal upowszechnianym np. pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=wEIHPTkBuQA . Było ono na tyle ogromne iż w jego korpusie łatwo zmieściłby się samolot pasażerski. Aż kilka wideów jakie dokumentują to UFO, w wyszukiwarce z YouTube można odnaleźć używając słów kluczowych: Kota Kuala Krai UFO , lub słów kluczowych: Penampakan UFO Di Langit Di Kuala Krai . Chociaż udokumentowanie tego UFO z Kota Kuala Krai nastąpiło ponad dwa lata później niż zniknięcie samolotu lotu 370, ciągle istnieje poszlakowy materiał empiryczny jaki te dwa incydenty zdaje się wiązać ze sobą w sposób podobny jak w tzw. "Trójkącie Bermudzkim" znikanie okrętów też typowo wiąże się z UFO. Przykładowo (a) samolot lotu 370 przelatywał w obszarze wzrokowej i instrumentalnej widoczności przez załogę UFO czatującą w obszarze Kota Kuala Krai, (b) obszar ten jest lokalnie znany z aktywnych działań UFO - np. niedaleko od niego wykonane też zostało dnia 3 stycznia 1979 roku słynne na cały świat zdjęcie UFO typu K3 ponad Butterworth opublikowane tam w gazecie "National Echo", wydanie z 4 stycznia 1979 roku, a będące pierwszym w świecie które potwierdziło iż UFO typu K3 ma 8 pędników bocznych - patrz ilustracja z Rys. P15b w monografii [1/4], (c) owo czteropędnikowe UFO w kształcie "torpedy" jakie zostało tam udokumentowane na wideo ma konstrukcję wyraźnie zaprojektowaną dla porwań dużych samolotów pasażerskich, zaś (d) w tamtym obszarze brak było urządzeń jakie zagrażałyby UFOnautom iż proces uprowadzania stamtąd samolotu pasażerskiego przez UFO zostałby jakoś udokumentowany i upowszechniony po świecie. Niestety, atmosfera w dzisiejszym świecie i publikacje w prasie i internecie nadal są kontrolowane przez UFOnautów, stąd nawet gdyby w owym incydencie powstały jakieś oficjalne posądzenia o porwanie przez UFO, ciągle, jak wszystko co dotyczy UFO, także i w sprawie tego incydentu ludzkość zapewne zostałaby ponownie wprowadzona w błąd, np. poprzez zmyślne podrzucenie gdzieś w odległej części Ziemi fragmentów np. skrzydeł owego samolotu, jakie i tak musiałyby zostać obcięte przez UFOnautów od korpusu tego samolotu ponieważ zwyczajnie NIE mieściły się w porywającym go czteropędnikowym UFO.

Opisy ogromnego "czteropędnikowego gwiazdolotu" podane są też m.in. w Biblii w wersetach 21:10-23 i 22:1-5 z "Apokalipsy św. Jana" pod nazwą "Nowe Jeruzalem". Jego bowiem konstrukcja jakby sześcianu pozwoli aby spełniało ono funkcję latającego miasta w którym z wymaganą wygodą zamieszkają owi wybrani przez Boga do życia wiecznego. Swoją inżynierską interpretację "Nowego Jeruzalem" jako czteropędnikowego gwiadolotu zawarłem we wpisie #233 do blogów totalizmu i w punkcie #J3 ze swej strony o nazwie "malbork.htm".


#I2a: http://pajak.org.nz/14/14_d01a.gif


Rys. #I2a: Konstukcja czteropędnikowego Magnokraftu mojego wynalazku jaki ilustruje i wyjaśnia wygląd i działanie czteropędnikowego UFO pierwszej generacji. To właśnie taki wehikuł UFO w dniu 12 września 2006 roku przeleciał ponad Nową Zelandią w wysoce spektakularny sposób oraz z ogłuszającym hukiem opisywanym np. w artykule [1-NZH] o tytule 'Daddy of all booms' rattles south, który ukazał się na stronie A3 w wydaniu nowozelandzkiej gazety The New Zealand Herald datowanym w środę (Wednesday), September 13, 2006. Potem zaś ów gwiazdolot UFO wylądował na NZ farmie Dunsandel - tak jak opisuję to od (iii) z punktu #B3 aż do #B3.2 ze strony o nazwie "evidence_pl.htm". Gwiazdolot ten przypomina sobą rodzaj latającego domku kampingowego, lub kostki sześciennej, ze spiczastym dachem i czterema beczko-kształtnymi pędnikami w każdym z narożników. Słupy ogromnie skoncentrowanego, dniem czarnego w wyglądzie zaś nocą silnie jarzącego się pola magnetycznego rozprzestrzeniają się od owych pędników w dół do ziemi. To właśnie owo pole magnetyczne posiada zdolność aby zasysać z ziemi pył i fragmenty organiczne, formując z nich warstwę "węgla warstwowego" na wlotach do północych biegunów "N" każdego z pędników tego wehikułu. Ów węgiel warstwowy z czasem odpada od owych pędników w płatach lub kawałkach o wyglądzie podobnym jak ów pokazany na fotografii z Fot. #B3.1(a) strony o nazwie "evidence_pl.htm".

Oryginalnie powyższa ilustracja publikowana jest jako rysunek D1 (a) z rozdziału D tomu 2 monografii [1/4]. Sześcienna kabina załogi powyższego wehikułu UFO budowana jest z materiału o wyglądzie typowego srebrzystego lustra. Materiał ten nie przepuszcza pola magnetycznego, zaś stopień odbijania przez niego lub przepuszczania światła jest regulowany przez załogę. Dlatego dla zewnętrznego obserwatora sześcienna kabina załogi tego UFO czasami wygląda jak lśniące metalicznie, srebrzyste lustro. Czasami zaś (szczególnie nocą) wygląda ona jak domek z zupełnie przeźroczystego szkła. Naokoło powierzchni tego jakby domku wiruje pojedyńcza fala wiru magnetycznego. Owa fala jonizuje powietrze powodując jego jarzenie się w kolorze (zależnie od kierunku lotu) czerwonym lub niebieskim. Dlatego taki srebrzysty wehikuł otoczony wirującym jarzącym się powietrzem z daleka może być pomylony z meteorytem. Jednak jego cechy ciągle wówczas są odmienne od cech meteorytu.

Podczas szybkich lotów powyższe UFO czteropędnikowe faktycznie formuje grzmot soniczny przekraczania bariery dźwięku. Jego wir magnetyczny jest bowiem zbyt mało efektywny aby zapobiegać wytworzeniu takiego grzmotu. Ów grzmot pozwala nam odróżniać UFO czteropędnikowe od UFO dyskoidalnego pokazywanego w [1/4] na wielu rysunkach. Dyskoidalne UFO latają bowiem w kompletnej ciszy.


#I2b: http://pajak.org.nz/14/14_q03.jpg


Fot. #I2b: Fotografia czteropędnikowego UFO (oryginalnie w kolorze) wykonana o 11:30 wieczorem dnia 23 marca 1974 roku koło Albiosc w górach Vosges we Francji, przez lokalnego lekarza który życzył sobie pozostawać anonimowym - patrz książka [1Q2] pióra Adolf Schneider, Hubert Malthaner: "Das Geheimnis der unbeakannteern Flugobjekte" (means: "The secret of the unidentified flying objects"). Hermann Bauer Vlag KG - Freiburg im Breisgau, West Germany, 1976, ISBN 3 7626 0197 6, strona 223. Ukazuje ona ten wehikuł wznoszący się w górę w trybie wiru magnetycznego. Jego kabina załogi otoczona jest chmurą zjonizowanego powietrza świecącą czerwonym kolorem. Należy zauważyć, że w Nowej Zelandii (półkula południowa) to czerwone świecenie zastąpione jest przez niebieski kolor. To z kolei dokładnie odpowiada kolorystyce świecenia powietrza spodziewanej w zasięgu biegunów magnetycznych wehikułu (tj. zółto-czerwony kolor koło bieguna N oraz zielono-niebieski koło bieguna S). W czterech narożach pokazanego tu UFO widoczne są białe, świecące kolumny wirującego powietrza zjonizowanego kolumnami pola magnetycznego z pędników. Wytworzenie takich wirujących kolumn pola może tylko nastąpić przez pędniki jakie wykorzystują tzw. "konfiguracje krzyżowe". Wzajemne zorientowanie tych kolumn na powyższej fotografii, a także wzajemne proporcje wymiarowe, wykazują że pokazany tu wehikuł stanowi właśnie UFO czteropędnikowe, podobne do wehikułu pokazanego tu na "Rys. #I2a". Powyższe zdjęcie jest tez pokazane i omawiane jako Rys. Q3 z tomu 15 mojej monografii [1/5].

Proszę zwrócić uwagę na podkreślony powyżej fakt, iż autor owej fotografii upewnił się aby pozostawać anonimowym. Gdyby bowiem ujawnił się, wówczas agenci okupujących nas UFOnautów (zwykle opisywani jako tzw. "Men in Black" - w skrócie "MIB") znaleźliby sposób aby jakoś zniszczyć ową fotografię, albo aby poprzez wysłanie do przeszłości funkcjonariuszy swych sił specjalnych działających jako kurierzy czasowi uniemożliwić wykonanie tej fotografii (opisy ich funkcjonariuszy linkuje strona "skorowidz.htm".)

Warto też wiedzieć, że okupujący i eksploatujący Ziemię UFOnauci wszystkie swoje gwiazdoloty, w tym także i opisywane tutaj czteropędnikowe UFO, są w stanie budować w dowolnie dużych wielkościach - tak jak jest to zilustrowane na naszym filmie o tytule How big is the Magnocraft (patrz https://www.youtube.com/watch?v=hkqrVePSj6c ) a także omówione np. w punkcie #J3 ze wpisu #322 do blogów totalizmu oraz z mojej strony o nazwie "hurricane_pl.htm". Stąd ich czteropędnikowe UFO są w stanie porywać z Ziemi nasze samoloty i okręty o praktycznie dowolnej wielkości.


#I3. Modlitwa o ochronę i obronę przed atakami mocy zła:

Motto: "Prawdziwy sukces nigdy NIE jest możliwy bez pomocy Boga." (Cokolwiek więc czynimy lub chcielibyśmy osiągnąć poprośmy Boga o łaskę pomocy w tej sprawie - tak jak w Biblii zachęcają do tego wersety 18:19-20 z bibilijnej "Ew. św. Mateusza" zacytowane we wpisie #333 do blogów totalizmu oraz w punkcie #W3 z mojej strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm").

W sumie, jeśli logicznie poskłada się wyjaśnione poniżej w punkcie #I4 wszystkie składowe wymogów i warunków dla uzyskania łaski bycia chronionym przez Boga (a docelowo nawet łaski całkowitego uwolnienia ludzkości, bliźnich, naszych najbliższych i siebie) od skrytych ataków "mocy zła" oraz od powodowanych przez owe moce zła agresji, umartwień i przeprogramowywań przez moralnie upadłych UFOnautów wspomaganych ich ludzkimi pomocnikami, poczym wypowie się je w formie np. przytoczonej poniżej "modlitwy o ochronę i obronę przed atakami zła", wówczas modlitwa ta mogłaby być wyrażona np. następującymi słowami:

"Nasz Boże który rządzisz całym światem materii oraz częścią wszechświata jaka nadal pozostaje niemożliwą do ilościowego wyrażenia ani do słownego zdefiniowania przez naszą niedoskonałą naukę ludzkości, dziękuję Ci za łaskę dotychczasowego inżynierskiego poznawania w kategoriach 'jak' i 'kto' owego ukrywanego przed ludźmi przez tysiąclecia, chociaż mądrze i przewidująco wyrażonego w Biblii, empirycznego materiału dowodowego o istotach wpomaganych przez ich ludzkich pomocników, którzy od tysiącleci skrycie okupują, eksploatują, umartwiają, wyniszczają, przymuszają oraz przeprogramowują ludzi na czynienie zła podobnego do praktykowanego przez nich samych.

Zdając sobie sprawę z ogromu nieszczęść, cierpień, przedwczesnych śmierci, oraz niezgodnych z filozofią chrześcijaństwa opisywaną w Biblii postępowań ludzkich jakie moim bliźnim, najbliższym, oraz mojej osobie wyrządzają działania owych istot na Ziemi, niniejszym pokornie proszę Boże o poszerzenie Twojej łaski i objęcie choćby części z nas Twoją Boże ochroną, obroną, wspomaganiem, pokierowaniem i inspirowaniem, które docelowo będą prowadziły do całkowitego wyeliminowania wpływu tych istot na losy ludzkości i naszej planety.

Jednocześnie Boże proszę o takie inspirowanie i pokierowanie moją nadal borykającą się z własnymi niedoskonałościami osobą, abym dzięki nieustającemu powiększaniu mojej miłości do Ciebie Boże, do moich bliźnich, oraz do natury, uczył się coraz sumienniejszego wypełniania wszystkie 10 przykazań, a tym samym i coraz pełniejszego spełniania wymagań i warunków opisywane w zainspirowanej przez Ciebie Biblii jakie mam nadzieję uczynią niniejszą moją modlitwę godną Twojej Boże łaski użyczonej jej w zgodności z wersetami 18:19-20 z 'Ew. św. Mateusza' w Biblii.

Amen".


Niniejszym zapraszam czytelnika jeśli będzie miał na to wymaganą wolę, motywację i czas, szczególnie zaś w soboty - które zgodnie z przykazaniem Boga z wersetów 20:8-11 z "Księgi Wyjścia" w Biblii, są ustanowionymi przez Boga dniami m.in. na modlitwy i na prośby o łaskę Boga, aby w zgodności ze mną przyłączył się do modlitw o obecną ochronę przed, zaś potem o docelowe uwolnienie Ziemi, naszych bliźnich, oraz najbliższych nam osób, a także i nas samych, od zła szerzonego przez owe moce w Biblii symbolicznie opisywane pod nazwą Lucyfera i jego upadłych aniołów oraz przez kosmicznych i ziemskich pomocników tychże mocy zła, poprzez odczytanie lub zmówienie z pamięci powyższej "modlitwy o ochronę i obronę przed atakami zła" z należną tej modlitwie miłością, motywacją, uwagą, zrozumieniem i wewnętrznym życzeniem jej wypełnienia się. Modlitwa ta bowiem prosi Boga o łaskę obrony i wspomagania zarówno indywidualnych osób, w tym tych którzy będą ją zmawiali a jednocześnie którzy swoim miłowaniem Boga, bliźnich i natury oraz ochotniczym wypełnianiem wszystkich 10 przykazań Boga z wymaganą miłością i motywacją zasługują na łaskę jej spełnienia, jak i prosi o obronę i wspomaganie całej ludzkości - jeśli Bóg uzna iż wymagana przez Niego liczba osób na Ziemi spełniających opisane uprzednio wymogi i warunki przyłączy się do jej zmawiania.

Przy okazji zmawiania powyższej modlitwy zachęcałbym aby czytelnik odmówił (także np. poprzez jej przeczytanie) "modlitwę budzenia się" - treść jakiej przytoczyłem we wpisie #333 do blogów totalizmu, a także w punkcie #W3 z mojej strony internetowej o nazwie "humanity_pl.htm". Wszakże do chwili obecnej zapewne niemal każdy już odnotował któryś z nadal narastających empirycznych materiałów dowodowych - np. typu ilustrowanego w 9-minutowym angielskojęzycznym darmowym wideo z YouTube o tytule "Have we lost access to our own food?" (patrz https://www.youtube.com/watch?v=AlRsWelHQ0M - który to tytuł stara się ostrzegać: "Czy utraciliśmy dostęp do naszej własnej żywności?"), że ludzkość desperacko potrzebuje modlitw, bowiem już tylko modlitwy i łaska Boga są jeszcze w stanie ją uratować od tego co szybko nadchodzi, a co wraz z moim graficznie utalentowanym przyjacielem zilustrowaliśmy na filmie polskojęzycznym (ale z angielskimi napisami "cc") o tytule "Zagłada ludzkości 2030" upowszechnianym gratisowo pod adresem https://www.youtube.com/watch?v=o06UvHgahr8 .


#I4. Wymogi albo warunki jakie ludzkość musi spełnić jako "intelekt grupowy", aby Bóg swoją mocą zdecydował się stanąć w obronie ludzkości i spowodować całkowite usunięcie szatańskich UFOnautów z naszej planety:


Motto: "Jeśli chcesz wiedzieć co jest najkorzystniejsze dla działania i rozwoju danego produktu, wówczas skonsultuj opinię jego twórcy." (To dlatego aby skierować siebie i bliźnich na drogę szczęśliwości sprawdź co Biblia stwierdza na ten temat. Jeśli zaś zechcesz aby gwiazdolot Magnokraft wyniósł ludzi do gwiazd i otwarł dla ludzkości nieskończone zasoby kosmosu - skonsultuj co autor tej strony wyjaśnia o Magnokrafcie w swoich publikacjach.)

W obecnej sytuacji wzrostu świadomości ludzi co do antyludzkiej działalności na Ziemi UFOnautów mających przygniatającą przewagę techniczną i militarną nad ludźmi, najważniejszą wiedzą jaka jest nam potrzebna, to właśnie poznanie wymogów albo warunkow jakie ludzkość musi spełnić jako "intelekt grupowy", aby Bóg swoją mocą zdecydował się stanąć w obronie ludzkości i spowodować całkowite usunięcie UFOnautów z naszej planety. Na szczęście, moje analizy Biblii wskazują jak ludzkość może spełnić owe wymogi i warunki. Są one bowiem wkodowane w wersety Biblii. Tyle iż z powodu ich kompleksowości i zagrożenia wydeletowaniem przez UFOnautów lub ludzkich rządzących, jak zwykle mądrze, dalekowzrocznie i przewidująco Bóg zainspirował ich porozdzielanie aż na kilka uproszczonych rad, które trzeba logicznie poskładać razem aby otrzymać całe wynikowe wymogi i warunki. I tak przykładowo jedną z tych rad składowych w Biblii wyrażają wersety 2:10-12 z "Listu Sw. Jakuba" jakie stwierdzają - cytuję z katolickiej Biblii Tysiąclecia: "Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie." To logicznie ostrzega, że wszystko co Bóg obiecuje jednak wykonanie tego uzależnia od wypełniania 10 przykazań, wymaga aby ludzie z równą pedantycznością przestrzegali każde z 10 przykazań Boga. Inną składową tych wymogów i warunków wyrażają wersety 19:17-19 z "Mateusza" - cytuję: "... A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał Go 'Które?' Jezus odpowiedział: Oto te: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, czcij ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego, jak siebie samego!" Innymi słowy, Bóg obiecuje chronić i bronić nasze życie już kiedy ochotniczo i z dedykacją oraz właściwą motywacją zaczniemy przestrzegania przykazań z wersetów 20:12-17 w "Księdze Wyjścia" z Biblii. Z uwagi zaś na ich istotność, ten wymóg jest powtarzany aż w szeregu miejsc Biblii - np. patrz też: Apokalipsa 21:8 i 22:15, Przysłowia 6:16-19, Księga Ezechiela 18:5-9 i 18:10-32, oraz List do Rzymian 13:9. Jeszcze inną składową tych poszukiwanych wymogów i warunków podkreślają wersety 10:27-28 z "Łukasza", cytuję: "... Będziesz miłował Pana, Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekłą do niego: 'Dobrześ odpowiedział. To czyń a będziesz żył' ". Dla zaś podkreślenia istotności tych wersetów Łukasza są one także powtórzone w wersetach 22:36-40 z Mateusza, czy 12:30-31 Marka. Co jednak najistotniejsze, ów werset 10:27-28 z "Łukasza" uświadamia iż ochrona naszego życia przez Boga jest uzależniona NIE tylko od wypełniania owych przykazań, ale dodatkowo od tego co dzisiaj nazwalibyśmy "motywacją" i "szczerością faktycznej miłości" - czyli to przestrzeganie NIE może być dokonywane mechanicznie np. tylko z poczucia obowiązku czy z przymuszenia, a ochotniczo z prawdziwej miłości, uznania i szacunku do Boga, bliźnich i natury (tj. tak jak staram się tego uczyć swych czytelników we wpisie #339 do blogów totalizmu i w punkcie #A2.12 strony "totalizm_pl.htm"). Aby podkreślić owo uzależnienie od właściwej motywacji, miłości i szczerości, w Biblii Bóg te powtórzenia z Mateusza 22:36-40, Marka 12:30-31 i Łukasza 10:27-28 uzupełnia wersetami w rodzaju 14:15 z "Jana" stwierdzającymi, cytuję: "Jeśli mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania" - powtarzane też różnymi słowami w sporej liczbie innych wersetów Biblii np. w: Janie 14:21-24, Janie 15:10-14, czy w 1 Koryntian 16:22. To samo uzależnienie od właściwej motywacji i faktycznej miłości może też być wyrażone w odmienny sposób, np. taki jak w wersetach 8:28-30 z Listu do Rzymian, cytuję: "wiemy też, że Bóg z tymi co Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra ...". Także ten sposób wyrażania uzależniania od motywacji i miłości jest w Biblii powtarzany wielokrotnie - np. patrz: Jakub 1:12, Jakub 2:5, 1 Koryntian 2:9, 1 Koryntian 8:3, Jan 3:16, czy Efezjan 6:24.

Istnieje ogromnie istotny powód dla którego Bóg nałożył na ludzkość aż tak trudne do spełnienia w dzisiejszych czasach wymaganie iż aby Bóg dopomógł komuś długo żyć oraz zasłużyć na życie wieczyste, wymogiem i warunkiem jest aby ów ktoś ochotniczo oraz z miłości do Boga, bliźnich i natury nauczył się wypełniać z równą sumiennością wszystkie 10 przykazań Boga. Tym istotnym powodem jest iż tylko wówczas gdy niemal wszyscy uczestnicy danej społeczności tak wypełniają każde z 10 przykazań Boga, wówczas cała owa społeczność NIE doświadcza żadnych z chorób społecznych dzisiaj narosłych już w morderczą epidemię typu wzajemne okłamywanie się, nierówność społeczna, chciwość, wyzysk, niewierność, oszustwa, przestępstwa, uprzedzenia, rasizm, nienawiść, wojny, okrucieństwo, cierpienia, głód, itp., a świadomie i ochotniczo wybiera aby żyć w pełnej harmonii i powszechnej miłości, nieustająco podnosić poziom swojej "energii moralnej" aż do osiągnięcia poziomu powszechnego przeżywania szczęśliwości zapracowanej nirwany (patrz strona "nirvana_pl.htm"), bez przerwy budować swoją zamożność, podnosić standard życia, usprawniać swą naukę, edukację i technikę, oraz coraz lepiej poznawać swego Boga. Wszystko to zaś razem wdraża w tej społeczności odwrotność już praktykowanej obecnie przez niemal całą ludzkość filozofii szatańskiego pasożytnictwa (patrz strona "parasitism_pl.htm") w jakiej praktycznie nikt jeszcze w tym życiu NIE ma dostępu do niezagrożonej czymś i stąd do trwałej szczęśliwości, wolności, równości, wzrostu, zadowolenia z życia, itp., zaś tylko bardzo nieliczni mogą mieć nadzieję na życie wieczyste w nieustającej szczęśliwości. To też powoduje iż aby NIE spowodować podobnej epidemii chorób społecznych w niebie zapełnionym ludźmi jacy otrzymali od Boga życie wieczyste, Bóg wyrzucił z nieba Lucyfera i jego upadłe anioły, a ponadto Biblią ostrzega iż NIE dopuści też do nieba i do wieczystego życia żadnego z ludzi, którzy NIE nauczą się ochotniczego wypełniania z miłości wszystkich przykazań Boga.

Proszę odnotować iż tylko powyższa skrócona analiza wersetów Biblii też ujawnia jak wiele zależy od nauczenia się przez ludzi właściwego wypełniania 10 przykazań Boga. Wszakże od właściwego wypełniania tych przykazań zależy NIE tylko nasz przyszły dostęp do życia wieczystego oraz zasługiwanie na uzyskanie obrony, ochrony i inspiracji Boga, ale także już obecna harmonia i szczęście całej naszej cywilizacji i jej obrona przez Boga od ataków mocy zła, potwierdzanie prawdy przyszłych odkryć naukowych i wynalazków (patrz wpisy #345 i #346 do blogów totalizmu), oraz praktycznie przebieg wszystkiego innego co w swym życiu doświadczamy. Szczególnie zaś zaniedbywaną częścią tego wypełniania jest wymóg miłości, ochotniczości i właściwej motywacji - czyli ten, nauczenie się spełniania jakiego ja staram się wyjaśniać we wpisie #339 do blogów totalizmu oraz w punkcie #A2.12 ze swej strony o nazwie "totalizm_pl.htm". Pomimo tego, oprócz Biblii obecnie praktycznie niemal nikt nam NIE podkreśla istotności wypełniania 10 przykazań ani NIE uczy jak poprawnie je wypełniać. Nawet kapłanów Biblia ostrzega m.in. i w tej sprawie w wersetach 4:4-9 z biblijnej "Księgi Ozeasza". Dlatego obecnie jedynym sposobem aby nauczyć się właściwych zasad prowadzenia swego życia jest osobiste studiowanie Biblii. Dla poznania zaś istotności dla wszystkich ludzi powyższego powodu aby każdy ochotniczo i z miłości starał się (i uczył) wypełniać wszystkie 10 przykazań Boga, warto rozważyć jeden z rekomendowanych przez filozofię totalizmu sposobów na jaki dane społeczeństwo jest w stanie przywrócić u siebie ów nawyk ochotniczego wypełniania z miłości wszystkich 10 przykazań Boga.


#I5. Świecka ale bazująca na biblijnej zasadzie "pozbawiania przywilejów" reforma wymiaru sprawiedliwości, którą dane społeczeństwo jako intelekt grupowy swymi aktywnymi działaniami stopniowo przywróciłoby wypełnianie wszystkich 10 przykazań Boga, a tym samym jako całość zasłużyłoby na ochronę i obronę Boga przed atakami mocy zła i na całkowite usunięcie moralnie upadłych UFOnautów z Ziemi:

Motto: "Tylko twórca danego produktu wie najlepiej jak on działa." (To dlatego najlepiej działające dla szczęścia ludzi i dla zasobności ludzkości w ostatecznym rozrachunku są tylko te działania, posunięcia, decyzje i prawa, które stanowią adoptowane dla ludzkich warunków przykazania, rekomendacje i rady Boga zakodowane w Biblii. To też dlatego metody działania Boga typowo powodują udoskonalenie istniejącej sytuacji, natomiast motody działania ludzi w efekcie końcowym typowo powodują pogorszenie uprzednio istniejącej sytuacji.)

Niedocenianą przez ziemskie elity cechą pozbawionych drastycznych posunięć rozwiązań dla problemów stwarzanych przez nieposłusznych Bogu ludzi, które to rozwiązania Bóg w swej nieskończnej mądrości wypracował i zakodował w Biblii, jest iż każde z tych biblijnych rozwiązań może zostać z sukcesem adoptowane przez ludzkich rządzących do eliminowania w swych krajach problemów trapiących obecne ludzkie społeczeństwa. Niestety, skrycie rządzący nami UFOnauci dla których źródłem poczucia władzy, swej wyższości i wypaczonej przyjemności zapewne jest skryte umęczanie ludzi, aktywnie uniemożliwiają wdrażanie tych prowadzących do dobra rozwiązań adoptowanych z Biblii. Stąd rodzajem przełomu i doskonałym wzorcem dla przyszłości prowadzącym do sporej różnorodności czynionego dobra byłoby np. zreformowanie ludzkiego wymiaru sprawiedliwości bazujące na adoptowaniu z Biblii rozwiązania dla problemu eliminowania przestępstw i upadku moralnego ludzi bez potrzeby wsadzania ich do więzień czy ich egzekucji. Wszakże wszelkie przestępstwa oraz cały upadek moralny ludzkości wynika właśnie z łamania przez ludzi 10 przykazań Boga. Stąd rozwiązanie tego problemu przestępstw i upadku moralnego powodujące sukces i dobro życia ludności kraju w harmonii i powszechnej szczęśliwości, zamiast doświadczania zła upadku moralnego, przestępstw, więzień i egzekucji, wymaga jedynie świeckiego adoptowania do dzisiejszych ziemskich warunków rozwiązania zaczerpniętego z Biblii i opisanego w niniejszym punkcie #I5. I tak rozwiązania wielu ludzkich problemów przez Boga bazują na stopniowym nasilaniu procesu "pozbawiania przywilejów" (w Biblii nazywanego innymi słowami), zamiast na natychmiastowym karaniu. W rezultacie, "edukowana" tym pozbawianiem osoba ma czas i wiele okazji dla zrozumienia swojego błądzenia i na powrócenie do coraz pedantyczniejszego wypełniania tego z wszystkich 10 przykazań Boga jakie spowodowało utratę przez nią danego przywileju. Aby zaś móc tak stopniowo nasilać owo "pozbawianie przywilejów", każdy kto NIE zaczyna życia już obciążony karmą (patrz strona "karma_pl.htm") za coś co nabroił w swoim poprzednim życiu, jako jeszcze małe dziecko otrzymuje od Boga wszelkie istniejące przywileje (lub ich większość). To właśnie owe przywileje nadają dzieciom cechy opisane np. w wersetach 18:3-10 z "Mateusza". Jakie zaś są te przywileje, łatwo to sobie wydedukować np. z treści biblijnych wersetów 4:13-19 z "Księgi Tobiasza", lub np. z werseów 1:14 do 3:22 z "Mądrości Syracha czyli Eklezjastyk". Potem jednak w miarę jak dziecko dorasta i uczy się łamania kolejnych przykazań Boga swymi kłamstwami, nieposłusznością, brakiem szacunku, itp., zwolna jego przywileje są eliminowane w zgodności z esencją przykazań jakie zaczyna ono wtedy łamać. Do tego eliminowania Bóg używa metody zarządzania ludzkim życiem, której "jak" opisałem i zilustrowałem tzw. "drzewem życia" w punkcie #J5 ze swej strony "petone_pl.htm", a także używa ujawniania wszystkim zainteresowanym tego co ktoś nabroił, w Biblii opisanego m.in. wersetem 10:26 z "Mateusza" czy 4:22 z "Marka" - cytuję: "Nie ma bowiem nic zakrytego, co by nie miało być wyjawnione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć". Wyeliminowanie zaś danych przywilejów wystawia byłe dziecko (a wówczas już daną dorastającą osobę) na coraz brutalniejsze potraktowanie przez życie. To zaś potraktowanie docelowo zwykle okazuje się najlepszym "przekonywaczem" do podjęcia sumiennego wypełniania przykazań Boga. Jeśli zaś ktoś NIE zostanie przez życie przekonany aby z miłości wypełniać wszystkie 10 przykazań Boga, wówczas zapewne spotka go ten sam los jaki docelowo doświadczą prawie wszyscy okupujący, eksploatujący i wyniszczający ludzkość UFOnauci. Przykład tego losu doświadczanego jeszcze w tym życiu opisują wersety 16:24-29 z "Księgi Mądrości", ostrzegające iż nawet przyroda będzie ich karała zaś nagradzała tych co słuchają Boga. Zacytujmy tu więc początek z wersetu 16:24 "Księgi Mądrości" jakiego realizację już widzimy w otaczającym nas świecie - choć mając jednak intencję iż aby NIE odbierać ludziom "wolnej woli" inżynierskim wyjaśnieniem "jak" i "dlaczego" naprawdę jesteśmy karani, Bóg zezwala aby UFOnauci i ich ludzcy pomocnicy wmawiali nam iż to tylko efekty tzw. "ocieplania klimatu": "Przyroda bowien Tobie, Stwórco, poddana, sroży się jako kara przeciw niegodziwym, a jako dobroć łagodnieje dla tych, co Tobie zaufali. ..." Z kolei po zakończeniu obecnego życia, dusza takiej osoby zapewne będzie potraktowana tak jak dusze UFOnautów, tj. albo "po kumotersku" będzie wysłana tam gdzie dusze wysyłały religie stworzone przez szatańskich UFOnautów dla swych pomocników, tj. wysyłały pogańskie religie znane nam z historycznych opisów religii starożytnego Egiptu czy Grecji. Natomiast już po końcowym osądzeniu, tak jak Biblia o tym ostrzega, dusze te będą "wydeletowane" - który to proces ich ostatecznego wydeletowania w Biblii opisany jest pod nazwą "śmierć druga". Innymi słowy, gdyby więc ludziom udało się powszechnie wdrożyć w ludzkiej-karalności podobny system "pozbawiania przywilejów", wówczas to też stopniowo wyeliminowaloby przestępczość z danej społeczności, przywróciło społeczną harmonię, a także skierowało licznych ludzi na drogę uczenia się właściwego przestrzegania wszystkich 10 przykazań Boga co w ostatecznym osądzeniu mogłoby im otworzyć drzwi do życia wiecznego.

Załóżmy iż w gronie dzisiejszych młodych ludzi znajdzie się ktoś na tyle doświadczony, aby rozumieć i doceniać prawdę twierdzenia z czasów młodości mojego pokolenia iż "jeśli chce się aby coś było zrobione, wówczas trzeba to zrobić osobiście". Tj. znajdzie się ktoś młody, energiczny, ambitny i o zdolnościach przywódczych, kto będzie rozumiał iż w prawdziwym życiu NIE wystarczy jedynie narzekać, protestować i domagać się np. od polityków lub rządu aby zrobili coś dla i za nas, a trzeba zakasać rękawy i osobiście spowodować tego dokonanie. Załóżmy także iż jakimś cudem przeczytał on niniejszy punkt #I5 i nawet zgadza się z jego wywodami. W końcu załóżmy iż jeszcze innym cudem ów młody kandydat na przyszłego przywódcę reformacji ludzkości, znajdzie wśród swoich rówieśników wystarczająco dużo podobnie jak on myślących młodych osób aby móc z nimi oficjalnie założyć Partię Totalizmu (tj. tę partię opisywaną na totaliztycznych stronach "partia_totalizmu.htm" i "partia_totalizmu_statut.htm") poczym aby już jako dobrze zorganizowana i zdeterminowana młoda siła oficjalnymi drogami i demokratycznie spowodować od lat zalecane Filozofią Totalizmu z 1985 roku reformy, zaczynając od opisanej tutaj reformy wymiaru sprawiedliwości. Wszakże ta i inne reformy są już opóźnione co najmniej o kilkaset lat. Tak samo bowiem jak np. w czasach Jezusa ludzkie karanie sprowadzało się do uwięzienia lub egzekucji, dziś wiele krajów też karze w dokładnie ten sam sposób uwięzieniem lub egzekucją. Co nawet gorsze, zamiast rehabilitować i umoralniać karą - tak jak to czynią metody działania Boga, ten pradawny udzki sposób karania pozamieniał dzisiejsze więzienia w rodzaj "kryminalnych uniwersytetów" uczących więzionych tam adeptów najwyższego kunsztu w popełnianiu przestępstw. To dlatego wdrożenie opisywanej tu zasady zreformowania kar jest w stanie uratować kraj i ludzkość przed dalszym coraz szybszym upadkiem moralnym, a w konsekwencji i przed nadchodzącą samozagładą. Ponadto reformy te mają moc aby w końcu wprowadzić ludzkość na drogę życia w pokoju, zasobności i powszechnym szczęściu. Rozważmy więc jak taka Partia Totalizmu mogłaby rozpocząć swój program głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości poprzez wprowadzanie w życie bazującego na zainspirowanej Biblią zasadzie "pozbawiania przywilejów".

Ano najpierw w konsultacji z tak znaczną liczbą osób jak tylko byłoby to możliwe, trzebaby ustalić listę tych "przywilejów" automatycznie uzyskiwanych przez obywateli w chwili narodzin w danym państwie, jakie mogą być odbierane jako kary za łamanie poszczególnych z 10 przykazań Boga. Wszakże NIE wszystkie przywileje w dzisiejszych czasach godziłoby się odbierać - np. odebranie komuś przywileju życia (czyli egzekucja tej osoby) byłoby posunięciem zbyt barbarzyńskim w dzisiejszych czasach. Dla wskazania więc czytelnikowi przykładów jak takie pozbawialne przywileje możnaby wyszukiwać i definiować, krótko przeglądnijmy te z 10 przykazań jakie nakłaniają do kochania bliźnich aby "zachowywać życie" i wskażmy dla każdego z nich co najmniej jeden przykład przywileju jaki możnaby odebrać tym co łamią owo przykazanie. Oto one:

{5} Przykazanie wyrażone wersetem 20:12 z "Księgi Wyjścia" w Biblii jakie stwierdza - cytuję z katolickiej Biblii Tysiąclecia: "Czcij ojca twego i matkę twoją, abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie." Jest to precyzyjnie wyrażone pierwsze z tej grupy przykazań nakazujących miłować bliźnich - szczególnie zaś własnego ojca i matkę. Jak poważnie Bóg traktuje to uczące właściwych motywacji przykazanie ilustruje fakt iż za jego łamanie karą w dawnych czasach było ukamieniowanie na śmierć - np. patrz werset 21:18-21 z "Księgi Powtórzonego Prawa" w Biblii. Tymczasem w dzisiejszych czasach agenci "mocy zła" spowodowali nawprowadzanie na Ziemi tzw. "praw antyklapsowych" jakie karzą rodziców za danie swemu dziecku wychowawczego "klapsa" - tak jak opisuję to w punkcie #B5.1 swej strony "will_pl.htm", a nawet upowszechnili numery telefonów gdzie dzieci mogą skarżyć się na swoich rodziców powodując ich ukaranie. Już też obecnie widać wyniki tego zmyślnego narzucenia rodzicom zakazu zwalczania nieposłuszności i krnąbrności dzieci - np. patrz epidemia rabowania taranowanych kradzionymi samochodami sklepów z papierosami i alkoholem przez młodociane gangi - patrz https://www.google.co.nz/search?q=shops+ram+raid+cars+teen+gangs . Tymczasem rozwiązanie tego problemu jest proste - np. pozbawienie łamiącego te przykazanie "przywileju mieszkania z rodzicami" poczym przeniesienie go do tzw. wychowaczo edukującego obozu (patrz https://www.google.co.nz/search?q=boot+camps+youth ) na długość czasu zdefiniowaną zaawansowaniem jego krnąbrności. Tam zaś żelazna dyscyplina oraz częste użycie rózgi jako metod wychowawczych szybko przywróciłyby w nim szacunek do własnych rodziców. Chociaż moce zła bardzo się temu sprzeciwiają, ten przywilej życia młodych ludzi razem ze swymi rodzicami może być odebrany i często jest już odbierany np. poprzez karne kierowanie kryminalnej młodzieży do obozów dyscypliny i nauki.

{6} Przykazanie "Nie Będziesz zabijał" z wersetu 20:13 tej samej "Księgi Wyjścia" w Biblii. Przykładowo przywilejem pozbawianym po np. uśmierceniu przechodnia samochodem mógłby być np. "prawo posiadania samochodu oraz prowadzenia samochodów jako kierowca". Z kolei przywilejem jaki dla dobra reszty społeczności trzebaby nieludzko je łamiącemu odebrać byłoby: "prawo do wolności poruszania się wśród bliźnich" - a tym samym do łatwego wybierania ofiar oraz realizowania np. nawyku lub zabijania. Prawo to możnaby odbierać na wiele sposobów, np. dla niektórych trudno-uchwytnych morderców możnaby ich zamykać w więzieniu. Jednak najbardziej nowoczesnym sposobem byłyby dwie wzajemnie sprzężone ze sobą i stąd podnoszące alarm gdyby któraś z nich została usunięte bardzo trudne do usunięcia elektroniczne obrączki na kostki obu nóg. Miałyby one wmonotwane w siebie głośniki, jakie po niedozwolonym opuszczeniu wyznaczonego obszaru przebywania danego łamiącego to przykazanie podnosiłyby alarm ostrzegając pobliskich ludzi iż były morderca właśnie się zbliża, a ponadto emitowałyby sygnał radiowy jaki umożliwiałby zlokalizowanie danego łamiącego w przypadku gdyby opuścił on nakazane miejsce swego przebywania. Dla bestialskich zabójców na obszar przebywania mógłby być wyznaczony bezludny lub leśny obszar w którym musieliby sami uprawiać dla siebie glebę aby zdobywać swą żywność. W związku z przykazaniem "NIE zabijaj" należy odnotować iż jego następstwa nawet w Biblii są uchylane dla sytuacji "obrony własnej" siebie, swego domu i rodziny, kraju, albo całej cywilizacji przed zewnętrznym agresorem. To dlatego nawet w okresie pokoju każdy kraj powinien posiadać armię jaka będzie go broniła przed wszelkimi agresjami, w tym i ekstremalnej natury rozpętanej przez "moce zła" - tak jak dla technicznie indukowanych tornad opisuję to np. w #C2 ze swej strony "tornado_pl.htm".

{7} "Nie będziesz cudzołożył" z wersetu 20:14 "Księgi Wyjścia" w Biblii. Jednym z wielu możliwych do pozbawiania przywilejów mogłoby być np. "prawo zawierania małżeństwa" zaś jeśli łamiący jest już w małżeństwie - wówczas natychmiastowe "rozwiązanie aktualngo małżeństwa wraz z unieważnieniem wszystkich przywilejów wynikających z małżeństwa (np. prawa do współwłasności dorobku) oraz z zakazem zawierania małżeństwa".

{8} "Nie będziesz kradł" z wersetu 20:15 tej samej "Księgi Wyjścia" w Biblii. Jednym z pozbawianych przywilejów mógłby być np. "zakaz posiadania czegokolwiek na własność" - tak że na wszystko co łamiący posiadałby musiałby mieć dowody iż dzierżawi to tylko tymczasowo np. za opłatnością.

{9} "Nie będziesz mówił przeciw bliźniemu swemu kłamstwa jako świadek" z wersetu 20:16 "Księgi Wyjścia" w Biblii. Jednym z pozbawianych przywilejów mogłby być "zakaz zatrudnienia we wszelkich zawodach i stanowiskach esencją jakich jest mówienie prawdy", a więc np. w roli polityka, dziennikarza, policjanta, detektywa np. udowadniającego bliźnim łamanie przykazań wymagających pozbawienia kogoś przywilejów, archiwisty, urzędnika państwowego, itd., itp.

{10} Przykazanie z wersetu 20:17 "Księgi Wyjścia" w Biblii znaczące:
Nie będziesz pożądał tego co należy do twego bliźniego . Jednym z możliwych do pozbawiania przywilejów mogłoby być np. "prawo nabycia lub posiadania na własność lub współwłasność jakiegokolwiek przedsiębiorstwa, fabryki, czy gospodarstwa rolnego". Innym mogłoby być np. odebranie prawa opuszczenia określonego obszaru lub zbliżania się do określonego obszaru - jakie uniemożliwiałoby łamiącemu pożądanie czegoś co należy do określonego bliźniego.

Każdy z tych przywilejów może być odebrany i często jest już odbierany. Tak samo jest z wieloma innymi przywilejami, np.: uzyskania pracy jako przełożony, decydent, polityk; stanie się właścicielem przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego; kupienie sobie mieszkania lub domu, oficjalne małżeństwo i prawo mieszkania ze swoją żoną lub mężem; przeniesienia się do innego mieszkania, miasta lub kraju; posiadania paszportu i prawa do podróży za granicę; itd., itp.

Ponieważ mając służyć dobru wszystkich obywateli, omawiana tutaj reforma wymiaru sprawiedliwości będzie formułowana jako świecka i stąd NIE odbierająca nikomu "wolnej woli" bez względu w co wierzyć pozwala mu jego światopogląd, można i należy do niej włączyć także "pozbawianie przywilejów" za powodujące zło postępowania jakie bezpośrednio NIE zostały jeszcze nazwane dzisiejszą terminologią w 10 przykazanich Boga, np. za "niszczenie Ziemi". (Aczkolwiek warto odnotować iż owe 10 przykazań zostało aż tak mądrze sformułowane i tak dodatkowo wyjaśnione w innych wersetach Biblii iż wkodowane w ich sformułowania są wszelkie powodujące zło sytuacje życiowe jakie w naszym "świecie materii" mogą się pojawić - po ich przykład patrz werset 11:18 z "Apokalipsy Św. Jana" w Biblii, zacytowany i omówiony np. w punktach #T1 do #T3 z mojej strony o nazwie "woda.htm" a częściowo i we wpisie #289 do blogów totalizmu.) Udowodnione postępowania w rolach "niszczycieli Ziemi" mogłyby być karane np. pozbawieniem przywileju pełnienia dowolnego urzędu publicznego (np. polityka, urzędnika, itp.) oraz dowolnej pozycji podejmowania decyzji lub zarządzania grupami ludzi.

Po zdecydowaniu szerokimi konsultacjami jakie przywileje za łamanie których przykazań Boga byłyby odbierane, trzebaby też ustalić jakie i na jak długo mogłyby być odbierane za łamanie w określony sposób poszczególnych z 10 przykazań Boga. Przykładowo załóżmy, że ktoś prowadząc samochód potrącił przechodnia albo celowo, albo będąc zajęty rozmową przez telefon, albo będąc pijany lub pod wpływem narkotyków, albo też w zupełnie nieunikalny sposób przez niezawiniony wypadek. W każdym bowiem z tych przypadków trzebaby odbierać mu na odmienną długość czasu odmienny z jego przywilejów. Stąd przykładowo jeśli przechodzień przypłacił to tylko szybko zagojonymi sińcami zaś potrącenie to NIE wynikalo z winy kierowcy, wówczas za to NIE powino odbierać się przywileju prowadzenia samochodu aż na całe życie, a w niektórych nieunikalnych sytuacjach nawet wogóle odbierać. Jeśli zaś ktoś nieostrożnie wjechał w grupę przechodniów aby uśmiercić aż kilku z nich, wówczas przywilej ten możnaby odbierać na całą resztę życia, zaś jeśli uczynił to celowo, wówczas jest niebezpiecznym dla bliźnich i trzebaby odebrać mu przywilej życia na wolności (tj. go uwięzić). Tego typu ustalenia trzebaby przeprowadzić dla każdego z listy przywilejów oraz dla każedego z łamanych 10 przykazań. Wszakże przykładowo prowadzący samochód mógłby zarówno złamać przykazanie "NIE zabijaj" jak i przykaznie "NIE kradnij", a także nawet jeszcze kilka innych z 10 przykazań. W końcu po dopracowaniu tego wszystkiego trzebaby to przygotować jako swoją obietnicę wyborczą, zaś po zostaniu wybranym do sejmu - opracować w prawo i demokratycznie ustanowić to jako prawo dla całego kraju. Po owym zaś ustanowieniu, cały ów kraj zostałby wreszcie wprowadzony na drogę postępu i polepszania jakości swego życia, bowiem wiele jego kryminalistów miałoby znacznie lepszą niż dotychczas okazję zrozumienia błędności łamania 10 przykazań Boga, jednocześnie zaś NIE musiałoby za to przesiadywać w więzieniu. Więzienia niemal by więc opustoszały, bowiem zamykałoby tam się głównie morderców i popełniających morderstwa szaleńców. Jednocześnie byli przestępcy otrzymywaliby tzw. "drugą szansę" na poprawę swego zachowania i na niemal normalne życie, politycy zaczęliby wykonywać to co obiecali przed wyborami, zaś przełożeni zaczęliby w końcu z szacunkiem i sprawiedliwością traktować i opłacać swoich robotników. Ponadto takie dzisiejsze niszczycielskie zjawiska jak emisja zanieczyszczeń do atmosfery, gleby, wody i oceanów, zmiana klimatu, zanieczyszczenia żywności chemikaliami, szkodliwe lekarstwa, itp., szybko by pozanikały - wszakże tym którzy usiłowaliby je eskalować bardzo szybko odebrane byłyby przywileje pozwalające im szerzyć zło.

Jest zrozumiałym iż tak drastyczna reforma wymiaru sprawiedliwości poprzez zabazowanie go na zasadzie "pozbawiania przywilejów" wymagałaby wprowadzenia aż całego szeregu zmian do obowiązujących praw. Wyliczmy więc tutaj kilka przykładów tych zmian aby czytelnik lepiej zrozumiał na czym by ono polegało. I tak, aby pozbawianie tych przywilejów dawało wymagane efekty, ludzie musieliby wdrożyć zasadę Boga np. z owego wersetu 10:26 z "Mateusza" czy 4:22 z "Marka" Biblii o ujawnianiu świństw jakie ktoś popełnia. Jednocześnie więc ludzie musieliby odwołać powprowadzane na Ziemi przez UFOnautów pasożytnicze "prawa prywatności" (patrz https://www.google.pl/search?q=prawo+prywatno%C5%9Bci ) jakie tylko elitom udostępniają całą prawdę o ich obywatelach, zaś z powodu utajniania części tejże prawdy dotyczącej przestępstw, zwykli ludzie NIE mogą się dowiedzieć o niebezpieczeństwach jakie im zagrażają od tych z bliźnich którzy już weszli w trwały nawyk powtarzania swego łamania jakichś przykazań Boga. Konieczne więc wówczas się stanie stworzenie dostępnego dla każdego bliźniego i obywatela danego kraju (np. za pośrednictwem internetu), pełnego wykazu i rejestru tych wszystkich obywateli, którym odebrane zostały jakieś przywileje, z podaniem za co i na jaki okres. Każdemu też łamiącemu przykazania i zawartemu na owym rejeście mogłyby standardowo i na dodatek do pozbawiania przywilejów tam podanych być też odbierane jakieś przywileje jakich brak uniemożliwiałby powielanie lub eskalowanie się zła, np. zawsze mógłby być odbierany "przywilej głosowania w wyborach" plus/albo "przywilej otrzymywania zasiłku dla bezrobonych". Dane z tego wykazu nigdy też NIE byłyby już deletowane. Po bowiem zakończeniu się okresu działania danego pozbawiania kogoś jakiegoś przywileju, informacja ta NIE byłyby usuwana, a jedynie przerzucana do innego wykazu byłych odebrań przywilejów. Wszakże ludzie mają zwyczaj powtarzania złych nawyków, a ponadto dla dobra historycznego warto aby przyszłe pokolenia też poznawały co poszczególne osoby nabroiły w swym życiu. Ponadto w okresie przejściowym po wprowadzeniu tego rejestru, byłym ukaranym więzieniem jacy nadal przebywaliby w więzieniach warto byłoby zaproponować skrócenie ich kary w wiezieniu w zamian za odebranie im przyporządkowanych do ich przestępstwa "pozbawialnych przywilejów" oraz wpisanie ich do owego rejestru osób o odebranych przywilejach. Inną zmianą w wymiarze sprawiedliwości byłoby automatyczne karanie bez potrzeby rozprawy sądowej ani zatrudniania sędziów i adwokatów. To bowiem uwolniłoby tak zreformowany wymiar sprawiedliwości od subiektywności i niedoskonałości ludzkich sędziów, oraz od możliwości jego korupcji. Po prostu gdy śledźtwo trzech detektywów osobiście odpowiedzialnych za prawdę swych ustaleń poświadczyłoby oficjalnie udowodnienie ponad wszelką wątpliwość iż ktoś złamał któreś z przykazań Boga, wówczas istniejące prawo definiowałoby dokładnie jakie przywileje i na jaki okres czasu zostaną mu odebrane. Od werdyktu tego śledztwa NIE byłoby odwołania - za wyjątkiem sytuacji gdyby się okazało iż któryś z owych trzech detektywów złamał przykazanie "NIE kłam". To zaś zmniejszyłoby koszta wymiaru sprawiedliwości i stąd zwiększyłoby samą sprawiedliwość bowiem kary NIE mógłby ktoś umknąć tylko ponieważ ma pieniądze i stąd za sowitą zapłatą mógł wynająć najlepszych adwokatów aby go wybronili od kary. Ponadto uwolniłoby to też do wykonywania produktywnej pracy spore rzesze dzisiejszych adwokatów którzy są sowicie wynagradzani głównie za umiejętność przekonywującego mówienia. W dzisiejszych bowiem czasach w wielu krajach brakuje kwalifikowanej siły roboczej dla celów produkcji, chociaż ludzkość ma owe liczne rzesze żyjące z wygłaszania przemówień. Co ciekawsze, poprzez takie pozbawianie przywilejów za dokonane przestępstwa wówczas będzie można też karać dzisiejszych tzw. umysłowo chorych (tj. "wariatów"), co sprawiedliwiej i lepiej niż obecne ich uniewinnianie chroniłoby resztę społeczeństwa przed próbami powtórzenia ich odejść od wypełniania przykazań Boga. Pod jego prawo podlegali będą też wszyscy przebywający na terenie danego kraju, bez względu czy są obywatelami, czy też wizytującymi przyjezdnymi, a także bez względu na filozofię lub religię jaką praktykują - wszakże chociaż ta długo przeaczana przez ludzi aż do jej odkrycia dopiero przez autora tej strony i obecnego tutaj opublikowania zasada "pozbawiania przywilejów" wywodzi się z Biblii, jej sformułowanie i wdrożenie byłoby już świeckie w dzisiaj istniejącej sytuacji państwa. Dla wyegzekwowania sprawiedliwości przyjezdnym możnaby np. odbierać przywilej ich odjazdu, albo przywilej zbliżenia się do określonego obszaru. Oczywiście, wprowadzenie karania poprzez "pozbawianie przywilejów" będzie wymagało więcej tego typu zmian w obowiązujących prawach - ale tutaj wyjaśniam jedynie na czym ono może polegać, a NIE "jak" powinna wyglądać już wdrażana w życie końcowa reforma wymiaru sprawiedliwosci.

Jest już wyraźnie widocznym i oczywistym iż nasza cywlizacja desperacko potrzebuje wielu radykalnych reform. Osobiście też wierzę, że np. podjęcie powyższej reformy wymiaru sprawiedliwości poprzez "pozbawianie przywilejów" Bóg poparłby swoją mądrą pomocą i inspiracją - tak jak zawsze to czyni dla dobra ludzi. Dlatego po sukcesie powyższej reformy wymiaru sprawiedliwości kolej przyszłaby na następne paląco potrzebne reformy - na jakie ludzkość oczekuje już od setek a czasami i tysięcy lat. I tak najważniejszymi z tych reform byłyby: reforma stopniowo eliminująca użycie pieniędzy poprzez wprowadzenie Ustroju Nirwany oraz reforma "odtwierania dla ludzi dostępu do zasobów kosmosu" poprzez podjęcie budowy dwóch moich wynalazków, tj. gwiazdolotu Magnocraft i Komory Oscylacyjnej. Inne, również ogromnie istotne reformy obejmowałyby, m.in.: zarzucenie użycia silników spalinowych i zastąpienie ich użyciem Komór Oscylacyjnych mojego wynalazku (patrz strona "oscillatory_chamber_pl.htm"); wdrożenie do życia "totaliztycznej nauki i edukacji" uwzględniającej sukcesy i osiągnięcia mojej Teorii Wszystkiego z 1985 roku zwanej także Konceptem Dipolarnej Grawitacji z 1985 roku oraz mojej Filozofii Totalizmu z 1985 roku; udoskonalenie ludzkiego prawodawstwa (m.in. wprowadzeniem obiektowo-zorientowanego prawodawstwa i prawa - patrz (v) z #H4 na stronie "partia_totalizmu.htm"); wprowadzenie prawdziwej kompetycji do działań rządu i zmiany osób na każdej z pozycji w rządzie i w urzędach rządowych oraz zmianie polityków po ich wysłużeniu w danym urzędzie lub pozycji albo w polityce przez NIE dłużej niż 7 lat; radykalna reforma lecznictwa - np. eliminowanie z użycia lekarstw które jedynie krótkoterminowo łagodzą symptomy choroby i zastąpienie ich lekarstwami które naprawdę leczą daną chorobę - tak jak opisuję to np. w #I1 do #I3 swej strony "healing_pl.htm"; itd., itp.

Copyrights © 2023 by dr inż. Jan Pająk

* * *

Treść niniejszego wpisu #362 została adaptowana z opisów w #I1 do #I5 na mojej stronie internetowej o nazwie "bandits_pl.htm" (aktualizacja datowana 30 lipca 2023 roku, lub później) - już załadowanej do internetu i dostępnej, między innymi, pod następującymi adresami:
http://nirwana.hstn.me/bandits_pl.htm
http://drobina.rf.gd/bandits_pl.htm
http://pajak.org.nz/bandits_pl.htm
Odnotuj zastraszającą szybkość z jaką ostatnio ktoś zatrzaskuje mój dostęp do coraz następnych z witryn internetowych totalizmu. Jeśli tak dalej pójdzie to do końca 2023 roku zapewne wszystkie dostępne dla zainteresowanych czytelników i możliwe do systematycznego aktualizowania przeze mnie strony totalizmu poznikają z internetu.

Warto też wiedzieć, że powyższe strony są moimi głównymi publikacjami wielokrotnie potem aktualizowanymi. Tymczasem niniejszy wpis do blogów totalizmu jest jedynie "zwiastunem" opublikowania prezentowanych tutaj faktów, jaki później NIE jest już aktualizowany. Dlatego strony te typowo zawierają teksty bardziej udoskonalone niż niniejszy wpis do bloga, z czasem gromadzą więcej materiału dowodowego i mniej ludzkich pomyłek lub błędów tekstu, zaś z powodu ich powtarzalnego aktualizowania zawierają też już powłączane najnowsze ustalenia moich nieprzerwanie kontynuowanych badań.

Na każdym z adresów podanych powyżej staram się też udostępniać najbardziej niedawno zaktualizowane wersje wszystkich swoich stron internetowych. Stąd jeśli czytelnik zechce z "pierwszej ręki" poznać prawdy wyjaśniane na dowolnej z moich stron, wówczas na którymkolwiek z powyższych adresów może uruchomić "menu2_pl.htm" zestawiające zielone linki do nazw i tematów wszystkich stron jakie dotychczas opracowałem, poczym w owym "menu2_pl.htm" wybrać link do strony jaką zechce przeglądnąć i kliknięciem "myszy" uruchomić ową stronę. Przykładowo, aby owo "menu2_pl.htm" uruchomić z powyżej wskazanego adresu http://pajak.org.nz/bandits_pl.htm , wystarczy jeśli w adresie tym nazwę strony "bandits_pl.htm" zastąpi się nazwą strony "menu2_pl.htm" - poczym swą wyszukiwarką wejdzie na otrzymany w ten sposób nowy adres http://pajak.org.nz/menu2_pl.htm . W podobny sposób jak uruchamianie owego "menu2_pl.htm" czytelnik może też od razu uruchomić dowolną z moich stron, nazwę której już zna, ponieważ podałem ją np. w powyższym wpisie lub w owym "menu2_pl.htm". Przykładowo, aby uruchomić dowolną inną moją stronę, jakiej fizyczną nazwę gdziekolwiek już podałem - np. uruchomić stronę o nazwie "explain_pl.htm" powiedzmy z witryny o adresie http://pajak.org.nz/bandits_pl.htm , wystarczy aby zamiast owego adresu witryny wpisał następujący nowy adres http://pajak.org.nz/explain_pl.htm w okienku adresowym swej wyszukiwarki.

Warto też wiedzieć, że niemal każdy NOWY temat jaki ja już przebadałem dla podejścia "a priori" nowej "totaliztycznej nauki" i zaprezentowałem na tym blogu, w tym i temat z niniejszego wpisu #362, jest potem powtarzany na wszystkich lustrzanych blogach totalizmu, które nadal istnieją.

Do dnia publikowania niniejszego wpisu aż 8 takich blogów totalizmu było zakładanych i krótkotrwale utrzymywanych, jednak tylko 3 z nich przetrwały do dzisiaj. Oto ich adresy:
https://totalizm.wordpress.com - o "małym druku" 12pt, wpisy zaczynające się od #89 = tj. od 2006/11/11)
https://kodig.blogi.pl - o "dużym druku" 20pt, wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/2/23)
https://drjanpajak.blogspot.com - o "dużym druku" 20pt: wpisy zaczynające się od #293 = tj. od 2018/3/16) dostępny też poprzez NZ adres https://drjanpajak.blogspot.co.nz
Na szczęście, niemożliwość publikowania moich wpisów na 5 z owych 8 blogów totalizmu NIE spowodowała utraty ich wpisów. Po bowiem starannym dopracowaniu ilustracjami, kolorami, podkreśleniami i działającymi linkami wszystkich moich wpisów jakie dotychczas opublikowałem na blogach totalizmu, w tym i niniejszego wpisu, systematycznie udostępniam je obecnie moją darmową elektroniczną publikacją [13] w bezpiecznym od wirusów formacie PDF i w dwóch wielkościach druku (tj. dużym 20pt i normalnym 12pt) - jaką każdy może sobie załadować np. poprzez stronę o nazwie "tekst_13.htm" dostępną na wszystkich wskazanych powyżej witrynach, w tym między innymi np. pod adresem http://pajak.org.nz/tekst_13.htm . Niemal wszystkie wpisy do blogów totalizmu są tam opublikowane także w wersji angielskojęzycznej, a stąd będą zrozumiałe i dla mieszkańców innych niż Polska krajów.

Wpisy poszerzające i uzupełniające niniejszy #362:
#361, 2023/7/1 - upowszechnianie prawdy w roli obrony przed nalotami niewidzialnych UFOnautów na nasze mieszkania (#L2 do #L3a z "evil_pl.htm")
#360, 2023/6/1 - mój Magnokraft źródłem wypracowywanych na Ziemi kluczy do wiedzy i prawdy (#D1 do #D1cd z "military_magnocraft_pl.htm")
#359, 2023/5/1 - sekretna "pętla sabotażowa" z mikroprocesorów w naszych PCs (#J3 do #J3a z "faq_pl.htm")
#355, 2023/1/1 - ślady ponad 3-metrowego UFOnauty w asfalcie NZ chodnika (#K1 do #K4c z "petone_pl.htm")
#354, 2022/12/1 - jak 12 "[Ω] Pieczęci Boga" z Biblii potwierdza prawdę moich odkryć i prostuje wypaczenia dzisiejszej oficjalnej nauki (#H1 i #H2 z "biblia.htm")
#348, 2022/6/20 - moce mini-UFOnauty z rasy "zmora" z Aceh w Indonezji (#K2 do #K2a z "petone_pl.htm")
#347, 2022/6/1 - wytopione w NZ asfalcie ślady stóp UFOnautki o 3 palcach i ok. 80cm wzrostu (#K1 z "petone_pl.htm")
#346, 2022/4/27 - jak Biblia "[Ω] Pieczęcią Boga" koryguje wypaczenia naszej nauki (#I5 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#345, 2022/3/21 - moje odkrycie z lutego 2022 roku o "[Ω] Pieczęci Boga" i o stworzeniu przez Boga "czasu i upływu czasu" tylko w naszym "świecie materii" (#I1 do #I4 z "1985_teoria_wszystkiego.htm")
#339, 2021/10/1 - receptura totalizmu "jak" trwale pokochać wszystkich bliźnich (#A2.12 z "totalizm_pl.htm")
#333, 2021/3/30 - modlitwa "budzenia się" i błagania o pomoc Boga w tragiźmie dzisiejszej ludzkości (#W1 do #W7 z "humanity_pl.htm")
#326, 2020/9/1 - wygląd, budowa, cechy i działanie odejmującej żeńskiej "Drobiny Boga" (#K2 do #K2a z "god_istnieje.htm")
#325, 2020/8/1 - "Drobina Boga" czyli drobina przeciw-materii #K1 i #K2 z "god_istnieje.htm")
#322, 2020/5/17 - huragany i tornada formowane technicznie przez gigantyczne gwiazdoloty UFO (#J1 do #J5 z "hurricane_pl.htm")
#284, 2017/6/1 - autentyczne widea UFO dokumentujące iż "UFO to już zbudowane Magnokrafty" (#A6 do #A6.7 z "portfolio_pl.htm")
#233, 2013/6/1 - reinkarnacja i zagadki mojej konwersacji z duchem krzyżackiego komendanta Olsztyna (#J1 do #J4 z "malbork.htm")

Niech totalizm zapanuje,
Dr inż. Jan Pająk


Comments

Popular posts from this blog

#369E: Let us improve our fate and life by improving our morality to the one commanded by God in the Bible, which softens the behaviour of nature and inanimate objects that always copy the resultant morality of people who live at their mercy

Summary of items #N1 to #N3 below from this blog #369E : Let us remind ourselves the totaliztic definition of "morality" developed from the philosophical approach called "a priori" and stated in the INTRODUCTION and in items #A2 and #B5 of my web page named "morals.htm". It informs that: "morality is the level of 'obedience' with which people fulfil the commandments and requirements of God who gave them life." In other words: "morality is the level of obedience in fulfilling all the commandments of God detailed in verses 20:3-17 from the 'Book of Exodus' in the Bible and all the remaining requirements also described in the Bible." Let us note that according to my discovery described in #K1 and #K2 of the web page named "god_exists.htm" and in posts #325 and #326 to blogs of totalizm, all matter from our "world of matter" (including our bodies) was created from living, thinking, and absolutely obedient

#299E: Why the Kabbalah and its tree of life most probably are the revealed by Biblical Elijah and rediscovered by the Concept of Dipolar Gravity God's system for managing people and institutions

Motto: "The created by God system of governing over the fate of people and institutions, which we learned from the discoveries and evidence earned due to the Concept of Dipolar Gravity, forms an effectively working mechanism of management, education and judgement, which with its structure and work resembles a tree of life from a tool called Kabbalah shared with people by the biblical Elijah probably in order to develop with it inducing growth improvements in human management systems that previously were known for causing downfalls." If the reader looks closely at my scientific achievements (from the area of knowledge usually referred to as my research "hobby"), then he will discover that most of this output is trying to scientifically identify, define, work out, and describe for the use of other people all God's tools that have the decisive impact on the course, quality and results of our lives. The process of collecting my scientific achievements, in a